4 L. Brief van 1 februari 1991 van de Huurderswerkgroep Julianalaan waarin verzocht wordt de busroute in Huizum- West te wijzigen. Met betrekking tot dit verzoek merken wij op, dat gewerkt wordt aan een evaluatie van het lijnennet en de dienstregeling van de stadsdienst. Gestreefd wordt, deze evaluatie april 1991 gereed te hebben. Tevens wordt een wijziging voorbereid van het lijnennet van de stadsdienst. Beide zaken zullen in het eerste halfjaar 1991 tegelijk in de Raadscommissie Stadsontwik keling aan de orde worden gesteld. Hierbij zal de brief van de huurderswerkgroep worden betrokken. Wij stellen u voor adressante in bovenstaande zin te informeren. M. Brief van 20 februari 1991 van R.D. Dijkstra te Leeuwarden, waarin hij ingevolge de Woningwet beroep instelt tegen de weigering aan hem een bouwvergunning te verlenen voor het plaatsen van een paardenstal. Het beroepsschrift is ingevolge artikel 2 van de Procedureverordening Raadsadvies- commissie voor de beroep- en bezwaar schriften om advies in handen gesteld van de Raadsadviescommissie voor de beroep en bezwaarschriften. Voor de raadsleden ter inzage gelegd: Brief van 17 november 1990 van de heer en mevrouw P. Aalbersberg inzake behoud karakter Synagoge Leeuwarden, alsmede het antwoord van Burgemeester en Wethouders hierop. Brief van 18 december 1990 van de Voetgangersvereniging VBV inzake het enquêterapport "Voetgangers veilig op het trottoir", alsmede het antwoord van Burgemeester en Wethouders hierop. Brief van 5 februari 1991 van de Stichting IVIO te Lelystad, waarin deze haar diensten aanbiedt bij de uitvoering van de Banenpool in Leeuwarden, alsmede het antwoord van Burgemeester en Wethouders hierop. Brief van 6 februari 1991 van het Slauerhoff College inzake de planning van raadscommissie vergaderingen en eerder op dit onderwerp betrekking hebbende correspondentie, alsmede het antwoord van Burgemeester en Wethouders hierop. Mededelingenlijst voor de raadsvergadering van 22 april 1991, Ingekomen zijn: A. Rapporten omtrent: 1. Controle financiële admini stratie Algemene Dienst 1989, 2. Controle administratie Dienst Brandweer 1989. 3. Controle administratie Dienst Reiniging 1989. 4. Controle administratie Dienst Sport en Recreatie t/m 3e kwartaal 1990. 5. Controle administratie Gemeentepolitie 1990. B. Brief van de heer P. Lourens te Roden d.d. 20 maart 1991, waar in hij diverse niet direct op de gémeente betrekking hebben de kwesties aan de orde stelt. Voorgesteld wordt deze rapporten en brief voor kennisgeving aan te nemen C. Brief d.d. 19 maart 1991 van het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Leeuwarden inzake een intrekking van een verzoek ex. art. 70 WBO om uit breiding van basisschool Titus Brandsma met één lokaal. D. Brief van 13 maart 1991 van PCBO Leeuwarden, met betrekking tot het verzoek om een aanvul lend krediet voor de nieuwbouw van de christelijke basisschool aan de P. Feddestraat, alhier. Voorgesteld wordt deze brief in handen te stellen van Burgemeester en Wethouders om preadvies. Voorgesteld wordt deze brief in handen te stellen van Burgemeester en wethouders ter afdoening. E. Brief van de Stichting Welzijn Ouderen Leeuwarden d.d. 28 fe bruari 1991, waarin de aandacht wordt gevraagd voor scheeflig gende tegels in de wijk Nijlin. Wij stellen u voor deze brief ter afdoening aan de directeur Stads beheer te zenden. Een medewerker van de afdeling Weg- en Waterbouw heeft inmiddels contact gelegd met de briefschrijfster. Er vindt een inventarisatie van de klachten plaats, daarna zal bekeken worden of herstrating in het onderhouds plan opgenomen kan worden. Adres sant in bovenstaande zin berich ten F. Brief van de heer E. Smit d.d. 21 oktober 1990 over zijn woon situatie en ervaren overlast in de Herestraat te Leeuwarden. Adressant berichten overeenkomstig de voor u ter inzage gelegde brief

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1991 | | pagina 7