2 G. Brief van 13 maart 1991 van het opvangcentrum de Wending van het Nederlands Leger des Heils betreffende een verzoek geen sub-convenant maatschappelijke opvang met het Rijk af te slui ten. In bedoeld schrijven heeft de Wen ding nogmaals haar bezwaren geuit tegen de voorgenomen overheveling van de voorzieningen op het ter rein van de maatschappelijke op vang van het Rijk naar de gemeen te. Betreffende instelling heeft haar bezwaren reeds eerder, zowel schriftelijk als mondeling in de verscheidene overlegsituaties aan ons kenbaar gemaakt. Deze bezwa ren hebben deel uit gemaakt van de afweging die het college heeft ge maakt inzake de met het Ministerie van WVC te sluiten deelovereen- komst maatschappelijke opvang. In het voorstel aan de Raad om de ge noemde overeenkomst wel aan te gaan, wordt ingegaan op de door de instellingen naar voren gebrachte bezwaren. De onderhavige brief van de Wending bevat geen nieuwe ge zichtspunten die ons aanleiding geven tot heroverweging ter zake. Wij stellen u derhalve voor de desbetreffende brief deel uit te laten maken van de beraadslagingen ter zake en adressant overeenkom stig te berichten. H. Brief van 23 januari 1991 van de Vereniging van Personenver- voerders in Friesland met het verzoek om geen vrije sluitingstijden voor de horeca in te voeren of indien deze zijn ingevoerd het besluit daartoe in te trekken. Voorgesteld wordt om deze brief te behandelen bij agendapunt Verlen ging vrije sluitingstijden horeca in de raadsvergadering van 22 april 1991. I. Mededeling van Burgemeester en Wethouders betreffende het uit oefenen in het eerste kwartaal 1991 van de macht tot het ver huren van gemeente-eigendommen, als bedoeld in het raadsbesluit van 26 januari 1976, nr. 467c. Het ter zake genomen besluit is ter inzage gelegd. Voorgesteld wordt deze mededeling voor kennisgeving aan te nemen. Voor de raadsleden ter inzage gelegd: Brief van 22 januari 1991 van de heer G. Veltman betreffende de slechte bereikbaarheid van de Stichting Welzijn Ouderen Leeuwarden gedurende de jaarwisseling 1 Mededelingenlijst voor de raadsvergadering van 27 mei 1991. Ingekomen zijn: Al. Koninklijk Besluit van 12 maart 1991 no. 91.002434 tot goedkeuring van de Veror dening tot wijziging van de Verordening onroerend-goedbelastingen (le wijziging) met ingang van 1 januari 1991. A2. Koninklijk Besluit van 25 april 1991 no. 91.004000 tot goedkeuring van de Ver ordening tot wijziging van de Verorde ning op de heffing en invordering van een belasting op honden (14e wijziging) met ingang van 1 januari 1991. A3. Koninklijk Besluit van 29 april 1991 no. 91.004143 tot goedkeuring van de Ver ordening tot wijziging van de Verorde ning rioolrechten Leeuwarden 1987 (4e wijziging) met ingang van 1 januari 1991. A4. Koninklijk Besluit van 29 april 1991 no. 91.004143 tot goedkeuring van de Ver ordening tot wijziging van de Verorde ning op de heffing en invordering van de afval-stoffenheffing en de reinigings rechten (12e wijziging) met ingang van 1 januari 1991. A5. Koninklijk Besluit van 29 april 1991 no. 91.004143 tot goedkeuring van de Ver ordening tot wijziging van de Verorde ning op de heffing en invordering van marktgeld (11e wijziging) met ingang van 4 mei 1991. A6. Koninklijk Besluit van 21 maart 1991, no. 91.002582, betreffende het bestemmings plan "Buitengebied der voormalige ge meente Tietjerksteradeel", thans gemeen ten Tytsjerksteradiel, Leeuwarden en Bo- arnsterhim. A7. Brief d.d. 22 april 1991 van de secretaris van de Raad van State, afdeling Recht spraak, naar aanleiding waarvan stukken kunnen worden opgevraag c.q. ingezien in verband met een Arob-beroep tegen een (ook in 2e termijn door de Raad) gewei gerde bouwvergunning voor het plaatsen van een antennemast op het perceel le Rembrandtdwarsstraat 9.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1991 | | pagina 8