Besluit van Gedeputeerde Staten van Friesland d.d. 12 maart 1991, waarbij goedkeuring is verleend aan het besluit van de Raad van 14 januari 1991, waarbij een voorbereidingsbesluit is genomen voor het gebied Schrans/Potmarge voor de duur van twee jaar. Besluit van Gedeputeerde Staten van Friesland d.d. 2 april 1991, waarbij goed keuring is verleend aan het raadsbesluit van 25 maart 1991, ten behoeve van het krediet in rekeningcourant bij de NV Bank voor Nederlandse Gemeenten. AIO. Besluit van Gedeputeerde Staten van Friesland d.d. 3 april 1991, waarbij goed keuring is verleend aan het raadsbesluit van 25 maart 1991, ten behoeve van tij delijke belegging van gelden. All. Besluit van Gedeputeerde Staten van Friesland d.d. 3 april 1991, waarbij goed keuring is verleend aan het raadsbesluit van 25 maart 1991, ten behoeve van het Raambesluit vlottende financiering. A12. Besluit van Gedeputeerde Staten van Friesland d.d. 3 april 1991, waarbij goed keuring is verleend aan het raadsbesluit van 25 maart 1991, tot het aangaan van onderhandse geldleningen. A13. Besluit van Gedeputeerde Staten van Friesland d.d. 3 april 1991, waarbij goed keuring is verleend aan het raadsbesluit van 25 maart 1991, ten behoeve van de woningbouwfinanciering. A14. Besluit van Gedeputeerde Staten van Friesland d.d. 17 april 1991, waarbij goedkeuring is verleend aan het besluit van de Raad van 18 februari 1991, waar bij een voorbereidingsbesluit is genomen voor het gebied, begrensd door de Ver lengde Schrans, de Bomiastraat, de Oos- tergoweg en de Jellingastraat voor de duur van twee jaar. A15. Besluit van Gedeputeerde Staten van Friesland d.d. 17 april 1991, waarbij goedkeuring is verleend aan het besluit van de Raad van 18 februari 1991, waar bij een voorbereidingsbesluit is genomen voor het plangebied "Indische Buurt" voor de duur van twee jaar. A8. A9. 3 A16. Brief d.d. 31 augustus 1990 van het dage lijks bestuur van het Woonwagenschap Friesland met betrekking tot aanbieding controlerapport jaarrekening 1989 van het Accountantskantoor van de VNG. A17. Brief d.d. 23 januari 1991 van de Lande lijke Vereniging Groepswonen van Oude ren afdeling Friesland, waarin de Raad wordt uitgenodigd nader kennis te maken met groepswonen van ouderen. A18. Brief d.d. 12 maart 1991 van de Vrien den van de Plataan, waarbij wordt toe gezonden een kopie van de brief aan H.M. de Koningin en Z.K.H. Prins Claus betreffende het behoud van de pla taan bij De Harmonie. A19. Een groot aantal ingevulde actiekaarten betreffende het behoud van de plataan, die op initiatief van de Vrienden van de Plataan in de gemeente Leeuwarden en omgeving zijn verspreid. A20. Brief d.d. 10 april 1991 van mw. D. Osinga-Tamminga inzake Havengeld verordening. A21. Brief d.d. 24 april 1991 van het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Leeuwarden inzake een intrekking van een verzoek ex artikel 74 WBO om de akoesfiek in de handenarbeidruimte van de Teake Jan Roardaskoalle te Wytgaard te verbeteren. A22. Brief d.d. 2 mei 1991 van de Welstands- zorg Hüs Hiem betreffende rekening 1990 Welstandszorg Hüs Hiem. A23. Brief d.d. 2 mei 1991 van de Welstands- zorg Hüs Hiem betreffende ontwerp begroting 1992 Welstandszorg Hüs Hiem. Voorgesteld wordt deze besluiten, brieven en kaarten voor kennisgeving aan te nemen. BI. Brief d.d. 25 september 1990 van de Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs te Leeuwarden-Zuid waar in een aanvraag ex art. 70 van de Wet op het basisonderwijs wordt gedaan. De aanvraag heeft betrekking op het herstel van de onderhoudsvergoedingen ten be hoeve van de dislokatie van de Prins Willem van Oranje school.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1991 | | pagina 9