3. Is het college bepeid het oor spronkelijke bedrag wederom ter beschikking te stellen en even tueel dekking te zoeken vanuit de DSW-bedrijfsresultaat 1996? (Eerlijkheidshalve willen wij zeggen dat wij dit geen elegan te oplossing zouden vinden, maar omdat de meerderheid van de raad besloten heeft tot dek king van bezuiniging o.a. via het "feestbudget" en er elders geen ruimte zou zijn, zou het wellicht via het bedrijfsresul taat gedekt kunnen worden) 4. Is het college bereid om ook vanuit eigen initiatief, dus niet alleen vanuit de DSW zelf, de DSW dit jaar in een meer dan gewoon positief daglicht te plaatsen? Zo ja, op welke wijze wenst het college er de nodige aandacht aan te besteden? Leeuwarden, 25 maart 1997 Op uw vraag of wij bereid zijn om het oorspronkelijke bedrag (f 100.000,-) wederom beschikbaar te stellen merken wij het volgende op. De gemeenteraad heeft besloten om f 50.000,- beschikbaar te stellen. Wij voeren dit besluit uit. Indien de raad dit bedrag wenst te verho gen, dient zij derhalve zelf het initiatief te nemen. Ten aanzien van de dekking kunnen wij op dit moment geen oordeel geven. Wij zullen ons hierover beraden. ster en wethouders van Leeuwarden, ;cretans 2 Aanhangsel nr. 6 Antwoord van burgemeester en wethouders op schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad der gemeente Leeuwarden, ingediend door de heren A.A.M. Brok en W.S. Feddema namens de WD-fractie naar aanleiding van het rapport "Gesub sidieerde arbeid" van de Algemene Rekenkamer en recente berichtgeving in verschillende media Inleiding Voordat wij overgaan tot beantwoording van de gestelde vragen merken wij het volgende op. Volgens vragenstellers zal toeleiding van (langdurig) werklozen naar reguliere arbeid in de marktsector groter zijn bij een lager minimumloon. Voorts zijn zij van mening dat verdringing slecht is voor "gewone" werknemers aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Besluitvorming over eventuele verlaging van het minimumloon behoort tot de competentie van de landelijke overheid. Het is dan ook niet zinvol om bij de beantwoording van de vragen hierop in te gaan. Op de problematiek van de verdringing gaan wij in bij de beantwoording van de vragen. Tot slot spreken vragenstellers over additionele werkgelegenheidsprojecten. Bij dit soort projecten gaat het om meervoudige plaatsing van Banenpool- JWG-deelnemers bij één werkgever. Naast meervoudige plaatsing kan ook op individuele basis plaatsing worden gerealiseerd. Wij gaan er vanuit dat vragenstellers doelen op de vier werkgelegenheidsmaatregelen Banenpoolrege ling, Jeugd Werk Garantiewet (JWG)Melkert I-regeling en Melkert Experi mentregeling De Stichting Werkwijzer te Leeuwarden voert de Banenpoolregeling, de JWG en de Melkert I-regeling uit. De Melkert Experimentregeling wordt uitgevoerd door de Sector Additionele Werkgelegenheid. Vragen 1. Is het college met de Leeuwar der WD-fractie van mening dat verdringing door zgn. additio nele werkgelegenheidsprojecten tegengegaan moet worden? 2Kan het college aangeven in welke mate de zgn. additionele werkgelegenheidsprojecten in Leeuwarden verdringing tot ge volg hebben? Antwoorden Ja. Wij zetten ons in het werkge legenheidsbeleid er voor in dat verdringing wordt voorkomen. Ove rigens zijn wij ons er ook van bewust dat verdringing nooit ge heel is te voorkomen. Het gaat bij de 4 werkgelegen heidsmaatregelen om de volgende soorten werk: Bij de Banenpoolregeling en de Jeugd Werk Garantiewet (JWG) betreft het additioneel werk. Werk dat niet of in heel ge ringe mate werd gedaan door een instelling in de collectieve sector. Bij de JWG kunnen deze werkzaamheden ook in de markt sector worden uitgevoerd. 1

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1997 | | pagina 10