Overigens wordt ieder jaar tussen de Stichting Werkwijzer en het Arbeidsbureau een afspraak gemaakt over de in dat jaar door het Ar beidsbureau te bemiddelen JWG- deelnemers naar regulier werk. Melkert I-regeling De Melkert I-regeling biedt een structurele baan. In principe zijn uitstroombevorderende maatregelen dan ook niet nodig. In de praktijk is het wel zo dat Melkert I-werk- nemers binnen instellingen kunnen meedoen aan interne sollicitatie procedures Melkert Experimentregeling Zoals eerder aangegeven gaat het hier om een experimenteerregeling. Melkert Experimentbanen zijn regu liere banen voor bepaalde of onbe paalde tijd, maar voor tenminste een half jaar. Leeuwarden, 25 maart 1997. Burgemeester en wethouders van Leeuwarden, Bijlage 1 behorende bij beantwoording vragen WD-fractie Toetsings- en procedurecriteria met betrekking tot additionaliteit/- verdringing van arbeidsplaatsen in het kader van werkgelegenheidsmaatrege- len 1Banenpoolregeling Toetsingscriteria instelling behoort tot collectieve sector; is het werk de afgelopen twee jaar uitgevoerd door betaalde krachten; geen budget- of concurrentievervalsing; geen verdringing van bestaande arbeid. Procedurecriteria instemming medezeggenschapsorgaan; indien geen medezeggenschapsorgaan dan vindt toetsing plaats door bestuur van de Stichting Werkwijzer. 2 JWG Toetsingscriteria instelling behoort tot collectieve sector of marktsector; geen vervanging of verdringing reguliere arbeid; geen werk dat korter dan één jaar voor de plaatsing werd verricht door een hiervoor betaalde kracht; het aantal te plaatsen jongeren mag niet meer bedragen dan 10% van het werknemersbestand. Bij minder dan 10 werknemers mag één jongere worden geplaatst Procedurecriteria instemming medezeggenschapsorgaan; - indien geen medezeggenschapsorgaan dan vindt toetsing plaats door bestuur van de Stichting Werkwijzer. 3. Melkert I-regeling (gemeentelijk) Toetsingscriteria instelling behoort tot collectieve sector; de arbeidsplaats moet worden verwezenlijkt boven de bestaande werkgele genheid bij de gemeente of de instelling. Met de tengevolge van de arbeidsplaats geleverde goederen of diensten worden de concurrentiever houdingen niet onverantwoord beïnvloed. Procedurecriteria advies Ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Bij ontbreken daarvan stelt de accountant van de instelling vast of er sprake is van extra banen. 4Melkert Experimentregeling Toetsingscriteria bedrijf behoort tot de marktsector; maximaal één Melkert Experimentwerknemer op 5 reguliere arbeidsplaatsen in de zes maanden voorafgaand aan de plaatsing van de werknemer op een Melkert Experimentbaan is er geen ontslagvergunning verkregen voor een qua niveau vergelijkbare werknemer op grond van bedrijfseconomische redenen dan wel dat een ontslagaanvraag daartoe in behandeling is;

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1997 | | pagina 12