de werkgever verklaart dat door de kantonrechter niet de ontbinding van de arbeidsovereenkomst met één of meer van zijn werknemers is uitgespro ken dan wel dat een procedure terzake hiervan loopt. Procedurecriteria Het bestuur van de Stichting Werkwijzer besluit aan de hand van de toetsingscriteria of tot plaatsing van een deelnemer wordt overgegaan. Bijlage 2 behorende bij beantwoording vragen WD-fractie Uitstroomcijfers (gebaseerd op cijfers 1996) 1Banenpool Gemiddeld aantal in dienst zijnde deelnemers 283 Uitstroom: naar werk op initiatief Stichting Werkwijzer 1 naar werk op eigen initiatief 9 plaatsing op structurele Melkert I-baan 27 De uitstroom naar werk is ruim 13%. 2 JWG Gemiddeld aantal in dienst zijnde deelnemers 396 Uitstroom: naar werk op initiatief Stichting Werkwijzer 33 naar werk op eigen initiatief 58 naar scholing via Stichting Werkwijzer 17 naar scholing via Arbeidsbureau 1 naar scholing op eigen initiatief 23 De uitstroom naar werk/scholing is ruim 33%. 3. Melkert I-regeling (gemeentelijk) Aantal gerealiseerde gemeentelijke Melkert I-banen 136 waarop 129 werkloze bijstandsgerechtigden uit Leeuwarden zijn geplaatst. Het gaat om structure le banen. Overigens zijn per 1 januari 1997 40 politiesurveillanten vanuit een Melkert I-baan geplaatst op een baan die wordt betaald uit het politie budget. Met ingang van 1 juli 1997 zal dat voor nog eens 8 politiesurveil lanten het geval zijn. 4Melkert Experimentregeling Aantal gerealiseerde Melkert Experimentbanen per 31 december 1996 116.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1997 | | pagina 13