Aanhangsel nr. 7 Antwoord van burgemeester en wethouders op schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad der gemeente Leeuwarden, ingediend door de heer A. Stoker namens de GPV/RPF/SGP-fractie betreffende de ontwikkelingen op het gebied van de sociale werkvoorziening. Inleiding Vragen Antwoorden Als GPV/RPF/SGP-fractie Leeuwarden vinden wij, dat gezien de ontwik kelingen op het gebied van de sociale werkvoorziening dit beleid nog eens extra aandacht behoeft. Voor wat betreft de sociale werk plaatsen wil de minister de hoogte van de subsidie laten bepalen door de ernst van de handicap van de werknemers Op zichzelf is dat een goede ge dachte. De systematiek die de minister daarvoor wil hanteren, kan echter tot ongewenste effecten leiden Voorgesteld wordt de werknemers in te delen in drie categorieën, oplopend van licht naar zwaarder gehandicapt, en daaraan de subsi die te koppelen. Deze indeling is heel grofmazig en leidt ertoe dat binnen één en de zelfde categorie werknemers aan zienlijk kunnen verschillen in productiviteit Hierdoor is het denkbaar dat uit financiële motieven de meest pro- duktieve werknemer uit een catego rie wordt aangenomen. Ook is het voorstelbaar dat deze vorm van verdringing optreedt tus sen categorieën. Bijvoorbeeld door een meer dan evenredige vertegen woordiging na te streven. Van licht gehandicapten, waarbij weliswaar minder subsidie, maar daarentegen een hogere opbrengst kan worden verkregen. In de huidige uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) doet de door de vragensteller aangestipte problematiek zich niet voor. Deze problematiek hangt sa men met het wetsvoorstel voor een nieuwe Wet sociale werkvoorziening (nWsw)die momenteel ter behande ling bij de Tweede Kamer ligt. 1

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1997 | | pagina 14