Om wat dit betreft goed en recht vaardig te handelen zouden wij als GPV/RPF/SGP-fractie willen dat er in Leeuwarden wordt vastgelegd dat de instroom van de drie categorie- en een afspiegeling moet zijn van de samenstelling van de wacht lijst. Het is dan niet te verwachten dat hierdoor het exploitatie resultaat van de DSW zal verbeteren. Maar de vraag is, of we dat ook altijd moeten willen, vooral als dat ten koste gaat van de positie van de gehandicapten in een voorziening die nu juist voor hen in het leven is geroepen. Minister Melkert wil de bestaande wachtlijsten korter maken door meer mensen een plek te geven in sociale werkplaatsen. Dat is no bel, maar de prijs die deze SW- werknemers moeten betalen, accen tueert helaas hun anders-zijn. Terwijl het nu juist het streven moet zijn ook deze werknemers zo veel mogelijk dezelfde rechten te geven als mensen zonder handicap. De subsidie zal namelijk worden gebaseerd op een gemiddelde werk week van 32 uur en een beloning op het minimumloonniveau gedurende twee jaar. Formeel is het mogelijk langer te werken dan 32 uur en tegen een hoger loon dan het mini mum Voor Leeuwarden zouden wij dat niet willen aanmoedigen. Dat zal immers ten koste gaan van het aan tal te plaatsen gehandicapten dan schiet het met die wachtlijst nog niet op. De door GPV/RPF/SGP-fractie gesig naleerde categorie indeling maakt onderdeel uit van het wetsvoor stel. Zowel de VNG en de NOSW als de Tweede Kamer hebben een groot aantal opmerkingen en bezwaren aangevoerd tegen het voorstel Het is derhalve nog zeer wel moge lijk dat het onderhavig wetsvoor stel op een aantal belangrijke onderdelen wordt aangepast. Ons inziens dient dan ook eerst de besluitvorming door de Tweede Ka mer te zijn afgerond alvorens er uitspraken kunnen worden gedaan over de consequenties van de nieu we wet In die zin achten wij een reactie op de notitie van de heer Stoker op dit moment dan ook te vroeg. Nadat de Tweede Kamer de nWsw heeft vastgesteld, zullen wij de commissie Economische en Sociale Zaken informeren over de gevolgen van de nieuwe wetgeving voor de uitvoeringsorganisatie Dienst So ciale Werkvoorziening Leeuwarden en het SW-personeel Wij zullen de notitie en de vraag stelling van de heer Stoker daar bij betrekken. Naar verwachting kan de behandeling in april/mei in de Commissie Economische en Socia le Zaken plaatsvinden. Daar zullen wij ook een inhoude lijke toelichting op de nieuwe wet geven 2 In ieder geval moet voorkomen wor den dat een SW-werknemer in aan vulling op zijn of haar loon een beroep moet doen op de bijstand want ook voor een gehandicapte werknemer moet gelden dat hij met zijn verdiende loon zichzelf en zijn eventuele gezin kan onderhou den Het werken aan een oplossing voor de arbeidsmarktproblematiek van de gehandicapte werknemers is een kwestie van maatschappelijke verantwoordeli j khe id Gelijktijdig moeten we beseffen dat voor gehandicapten niet kan, wat elders in de samenleving ook niet mogelijk is, nlhet bieden van volledige werkgelegenheid. Maar nu het economisch goed gaat en de laatste jaren er in de marktsector honderdduizend banen bij zijn gekomen, mogen we niet snel tevreden zijn met de magere arbeidsmarktperspectieven die aan gehandicapten worden geboden. Verder wil ik het college van b&w vragen een reactie op deze notitie te geven. En zou ik deze graag geagendeerd zien in de Commissie Economische en Sociale Zaken. Leeuwarden, 8 april 1997. Burgemeester en wethouders van Leeuwarden, burgemeester secretaris

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1997 | | pagina 15