Aanhangsel nr8 Antwoord van burgemeester en wethouders op schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad der gemeente Leeuwarden, ingediend door de mevrouw F.J. van Ulzen-Hakker en de heer A.A.M. Brok namens de WD-fractie naar aanleiding van de voorgenomen fusieplannen GGD. Inleiding Uitgangspunt bij de start van de discussie "Bestuurlijke Vernieuwing Friesland" (BVF) was dat "hulpstructuren" op grond van de WGR zouden verdwijnen. De WD-fractie in de gemeenteraad van Leeuwarden heeft zich vanaf het begin af aan achter dit standpunt geschaard. De Leeuwarder WD- fractie is nlvan mening dat samenwerkingsverbanden, zoals de GGD, niet passen in ons moderne democratische bestel. Onze fractie vindt het spijtig dat de GGD niet omgevormd kan worden tot een provinciale organisatie die rechtstreeks gecontroleerd kan worden door Provinciale Staten. Vragen Antwoorden 1Wat is er gebeurd met het standpunt van de Leeuwarder gemeenteraad, dat de GGD een provinciale dienst zou moeten worden? Is het college op korte termijn bereid in de commissie in te gaan op de ontwikkelingen bij de GGD? Sinds het principe besluit van de raad inzake het project BVF, is de raad nauwe lijks geïnformeerd over de voortgang van het project. Met betrekking tot de GGD is door de Stuurgroep Bestuurlijke Vernieuwing Friesland in de antwoordnota "Fryslan Fernijt" aangegeven dat bij haar keuze voor de gemeentelijk-bestuur lijke inbedding van deze orga nisatie het bij uitstek lokale karakter van de collectieve preventietaak op het gebied van de voksgezondheid doorslagge vend is geweest Op 15 oktober 1996 hebben wij besloten via de mededelingen- lijst aan de raad van 18 novem ber 1996 voor te stellen de stuurgroep te antwoorden dat argumenten ten aanzien van po litie, verdeelsystematiek en milieu gewisseld zijn en dat er, met uitzondering van de GGD, geen aanleiding is om eer der ingenomen standpunten te verlaten Ten aanzien van de GGD is door ons aan de Stuurgroep aangege ven dat wij eerder aangehaalde argumenten ten faveure van een provinciaal-bestuurlijke inbed ding zwaar vinden wegen, maar dat wij ons fiat geven het im plementatietraject op de door de stuurgroep voorgestane wijze in gang te zetten. 1

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1997 | | pagina 16