1 Ui loco 2In de verschillende media ver schijnen berichten inzake de fusie en huisvesting van de Friese GGD'en. Wat is de opstelling van het college inzake de fusie en huisvesting? 3. Aan het begin van het project BVF is door de voorzitter van uw college expliciet uitgespro ken dat voornoemd project geen extra geld zou gaan kosten. De Leeuwarder WD-fractie heeft inmiddels begrepen dat na een fusie van de drie GGD'en, on danks een gelijkblijvend pakket diensten, onze inwoners f 1,3 0 p.p. meer moeten betalen. Is het college het met de Leeuwarder WD-fractie eens dat dit in strijd is met de eerder gedane uitspraken en is het college het met de WD-fractie eens dat de Leeuwarder bevol king niet zit te wachten op een hogere prijs voor hetzelfde pakket? b. Zodra wij een definitief stand punt hebben kunnen bepalen op basis van uitgewerkte fusie- voorstellen, zullen wij ons standpunt kenbaar maken aan de Commissie Welzijn. cTer zake van de voortgang van het project BVF zullen wij de Commissie Bestuur en Middelen informeren Voor het antwoord op deze vraag verwij zen wij naar het antwoord gegeven op vraag lb. Ons streven is gericht op huisvesting in Leeuwarden. Ook de stuurgroep streeft dat na en ziet inmiddels adequate mogelijkheden daartoe. Een belangrijk onderdeel van de huisvesting vormen overigens ook de daaraan verbonden kosten. Ons uitgangspunt is dat opschaling van de drie hoofdtaken van de hui dige drie WGR-gebieden (Milieu adviesdienst, regionale brandweer en GGD) geen structurele kosten verhoging met zich mee mag bren gen. Onze inzet is daar sterk op gericht. Wij gaan daarbij uit van handhaving van het huidige kwali teitsniveau. Het is waar dat er berekeningen zijn die wijzen op structurele kostenstijgingen. Een van de daar bij gebruikte argumenten is dat we ook los van de fusievoornemens met dergelijke kostenstijgingen zouden zijn geconfronteerd. Wat daarvan ook moge zijn. 2 De inzet van ons college ook bij het onderdeel GGD is structurele kostenneutraliteitWel hebben wij de bereidheid uitgesproken om in verband met de aanloopkosten van de gefuseerde GGD gedurende maxi maal 5 jaar een kostenstijging te accepteren onder voorwaarde dat deze stijgingen door benutting van efficiency-voordelen worden terug gebracht tot het huidige kosten niveau. Qua lastendruk op onze begroting en daarmee indirect op onze burgers, zal dit uiteraard zo veel mogelijk worden voorkomen. Leeuwarden, 28 april 1997. Burgameester en wethouders van Leeuwarden, burgemeester I, ïtaris 3

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1997 | | pagina 17