Aanhangsel nr. 9 Antwoord van burgemeester en wethouders op schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad der gemeente Leeuwarden, ingediend door de heer G. Krol, namens de CDA-fractie betreffende de Harmonie, gevelproblematiek en publiciteit. Vragen 1Wanneer hoorde het college voor het eerst van de problematiek aangaande de constructie van de glaswanden van de Harmonie? 2. Waarom moest de CDA-fractie de glaswandenproblematiek van de Harmonie vanuit de pers verne men? 3. Bent u met de CDA-fractie van mening dat een dergelijke be langwekkende zaak vereist dat eerst de gemeenteraad op de hoogte wordt gesteld vooraleer d.m.v. een persconferentie de zaak naar buiten wordt ge bracht, mede gelet op een ande re en betere bestuurscultuur afgesproken na het fiasco van het Stadskantoor? 4. Bent u bereid in de eerstvol gende Commissie Stadsontwikke ling en/of Bestuur en Middelen uit te leggen wat er precies aan de hand is omtrent de glas wand van de Harmonie, hoe het zover heeft kunnen komen, welke procedures zijn gevolgd en hoe groot eventueel de financiële strop voor de gemeente Leeuwar den kan worden? Antwoorden Eind 1996 is opdracht verstrekt aan 'Oranjewoud' voor het opstel len van een meerjarenonderhouds- planning van de HarmonieDe eind rapportage is eind maart 97 in gediend en aansluitend in de eer ste week van april, in eerste in stantie op ambtelijk niveau beoor deeld. Ten aanzien van de glaspuien luid de de conclusie samengevat als volgt In de bevestigingsconstructie van de glaspuien worden zorgwekkende gebreken geconstateerd, c.q. be staat het vermoeden dat tengevolge van deze gebreken ongelijke span ningen in het glas en mogelijk glasbreuk zou kunnen ontstaan, met een potentieel gevaarlijke situa tie bij met name de westelijke gevel Het bureau adviseerde tot een spe cialistisch onderzoek. Op basis van een ambtelijk advies d.d. 14 april '97 aan wethouder Timmermans zijn vrijwel onmiddel lijk provisorische maatregelen getroffen en is een opdracht ver strekt aan TNO-Delft tot het uit voeren van een nadere technische inspectie Het college van B&W is d.d. 15 april jl. mondeling geïnformeerd door wethouder Timmermans over de conclusies in de eindrapportage van 'Oranjewoud' en de vervolgop dracht aan TNO. Deze TNO-inspectie is uitgevoerd op donderdag 17 april jl. waarna nog dezelfde avond het resultaat (mondeling) kon worden medege deeld, vooruitlopend op het officiële inspectierapport. In grote lijnen werden de conclu sies en vermoedens van 'Oranje woud' bevestigd. 1

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1997 | | pagina 18