loco Het geconstateerde gebrek en de mogelijke gevolgen zijn van dien aard, dat de directie van de Har monie op vrijdagmorgen 18 april hiervan onmiddellijk in kennis is gesteld, daarbij over en weer vaststellend dat ook het theater publiek, de inwoners binnen en buiten Leeuwarden hieromtrent zo spoedig mogelijk op de hoogte moesten worden gebracht Gezien de urgentie van de bericht geving en de aard van de medede lingen is dit via een onmiddellijk georganiseerde persconferentie om 12.00 uur vrijdagmiddag, in de publiciteit gebracht. Overigens hebben wij op 22 april jl. besloten om middels een korte notitie de bestuursleden van de Harmonie en de leden van de raad te informeren. Wat betreft de financiële gevolgen kan worden medegedeeld dat de aan nemer aansprakelijk is gesteld voor dit verborgen gebrek, hetgeen voorzover mogelijk in de nog lo pende arbitragezaken zal worden ingebracht, dan wel in een nog aanhangig te maken geding. Voorts wordt op basis van de TNO- rapportage met spoed een plan van aanpak gemaakt, gericht op ver vanging van het bevestigings- systeem en overige ondeugdelijke elementen; uiteraard wordt het financiële aspect daarin opgeno men Dit plan van aanpak wordt op de gebruikelijke wijze in de besluit vorming gebracht (B&W, Commissie en Raad) Leeuwarden, 28 april 1997. Burgemeester en wethouders van Leeuwarden, burgemeester retans 2 Aanhangsel nr. 10 Antwoord van burgemeester en wethouders op schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad der gemeente Leeuwarden, ingediend door de heren Bilker en Krol van de CDA-fractie over het einde van de sportzender Sport7 en de gevolgen daarvan voor NUON Telekabel. Vragen Antwoorden 1. Wij achten deze zaak niet al leen een zaak van de kabelex ploitanten en de clubs van het betaald voetbal. Maar omdat de belangen van de kijkers (dat wil zeggen de inwoners van Leeuwarden) er mee gemoeid zijn, is het zo langzamerhand een zaak van algemeen belang geworden, zodat de overheid hier een opvatting over en wel licht een rol in dient te heb ben. Is het college dat met ons van mening? Welke conclusies trekt het college daaruit? 1. Wij achten het niet de taak van de gemeente om een rol te spe len in de wijze van bedrijfs voering van NUON Telekabel. Wel zijn wij van mening dat monopo listische nutsbedrijven zoals NUON Telekabel terughoudend dienen te zijn in het aangaan van commerciële risico's. Door het ontbreken van concurrentie worden immers de tarieven niet mede door de markt bepaald. 2a.Deelt het college onze zorg, dat bij een faillissement of een (gedeeltelijke) sanering van Sport7 de kijker wel eens zou moeten opdraven voor de enorme lasten die door dit avontuur zijn ontstaan? 2b.Is het college met ons van opvatting dat de besluiten om trent invoering van de Sport zender Sport7 buiten de kijkers om zijn genomen en dat het al leen al uit dat oogpunt onge oorloofd is de kijker hiervoor alsnog te laten betalen. 2a Inmiddels is Sport7 failliet verklaard. Op dit moment is nog niet duidelijk wat het exacte verlies van NUON Telekabel zal zijn. NUON Telekabel heeft wel te kennen gegeven dat dit geen tariefstijging voor de kijkers tot gevolg zal hebben. 2b De kijkers als afnemers van de diensten van NUON Telekabel hebben geen invloed op de be drijfsvoering van NUON Teleka bel. Dit is een consequentie van de private rechtsvorm van NUON Telekabel. In die zin is er geen sprake van ongeoorloofd handelen 1

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1997 | | pagina 19