Aanhangsel nr. 1 Antwoord van burgemeester en wethouders op schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad der gemeente Leeuwarden, ingediend door de heren Beers en Meerdink van de PAL/Groen Links-fractie over de voortgang renovatie woning en Van Heemstrastraat en Van Asbeckstraat Vragen 1. Wanneer gaat uw college welke stappen zetten om de renovatie van de Van Asbeckstraat e.o. weer vlot te trekken? Daarbij zou wellicht ook van de dien sten van HWL gebruik gemaakt kunnen worden. Antwoorden 1. Wij hebben geruime tijd ge tracht met de bewoners van ge noemde straten in gesprek te komen. Met name de SVK heeft in onze opdracht daartoe het nodi ge gedaan. Als voorbeeld moge dienen dat op 7 mei 1996 nog eens een voorlichtingsavond voor de bewoners is belegd, nadat uit individuele contacten was gebleken dat er over sommi ge zaken onduidelijkheid be stond. De uitnodiging voor deze avond is helaas onmiddellijk gevolgd door een collectieve reactie van de buurt met als gevolg, dat op de voorlich tingsavond slechts een zeer gering aantal bewoners aanwezig was Met u maken wij ons zorgen over de voortgang van de renovatie van deze straten, ook gezien de zich verslechterende situatie in de Vegelindwarsstraten. Zoals u bekend is het punt van (eventuele) miscommunicatie meerdere malen in de Commissie Stadsontwikkeling besproken, waarbij is toegezegd de werk wijze op dit punt nog eens te bezien. Overigens geldt dat de gehanteerde procedure in de andere thans aan de orde zijnde actiegebieden geen communicatieproblemen oplevert. Tenslotte wijzen wij erop, dat de herhaalde oproepen van de Commissie Stadsontwikkeling aan de bewoners om althans mee te werken aan het openen van de communicatie helaas niet heeft geleid tot enige bereidheid daaraan gevolg te geven.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1997 | | pagina 1