loco O Na de zomervakantie hebben wij ons voorts in vervolg op de vergadering van de Commissie Stadsontwikkeling van 18 juni 1996 tot de weigerachtige bewo ners gewend met het verzoek de woninginspecteurs toe te staan de woning te bezoeken voor een woningopname. Op een enkeling na hebben bewoners dit gewei gerd. Thans bereiden wij woningopna mes voor, waarbij wij van plan zijn gebruik te maken van de mogelijkheid die de Algemene wet op het Binnentreden ons biedt. Deze voorbereidingen hebben langere tijd in beslag genomen dan was voorzien; dit ook omdat wij ons hebben laten adviseren door de VNG, die voor haar advies veel tijd nodig heeft gehad. Na de woningopna mes zullen wij de eigenaren inzicht geven in de eventuele gebreken van hun woning middels een overzicht. Op welke termijn gaat het col lege over tot de beantwoording van brieven van eigenaren/ bewoners uit genoemde straten? Wij blijven openstaan voor ie dere suggestie om met de bewo ners in een werkelijk gesprek te komen; uw suggestie de HWL daarbij te betrekken zullen wij onderzoeken. Deze poging kan evenwel, gelet op de lange voorgeschiedenis en de daarbij in het geding zijnde geloofwaardigheid van het ge meentelijk handelen, met name ook in de richting van degenen die hebben aangegeven wel tot woningverbetering te willen overgaan, naar onze overtuiging niet leiden tot een verder uit stel van de met de Commissie Stadsontwikkeling afgesproken aanpak 2Voorzover ons bekend ligt er momenteel geen enkele aan ons gerichte niet beantwoorde brief van bewoners. 3. Is het college bereid om het in de nota "1000 x collectief" beschreven proces te nuanceren, mede in het licht van denkbeel den van de VNG daaromtrent. 3. Wij zien nauwelijks licht tus sen onze nota "1000 keer col lectief" en het standpunt van de VNG met betrekking tot aan schrijving. In de aanhef van de paragraaf over het aanschrijfbeleid in "1000 keer collectief" staat het streven van de gemeente aangegeven om alle woningen "op een goed niveau" te verbeteren. Voorzover de vragenstellers bedoelen, dat via aanschrijving niet het ambitieniveau van "1000 keer collectief" wordt gehaald, hebben zij gelijk. Dat neemt niet weg dat gestreefd zal worden ook met het aan schrijvingsinstrument tot een goed verbeterniveau te komen. De discrepantie tussen een vrijwillige en een afgedwongen verbetering ligt voor een be langrijk deel in de mogelijk heid om de eigenaar te overtui gen om gesubsidieerd wat meer te doen dan het Program van eisen minimaal voorschrijft. Leeuwarden, 14 januari 1997. Burgemeester en wethouders van Leeuwarden, secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1997 | | pagina 2