3. Hoe denkt het college te hande len om te voorkomen dat deze negatieve ontwikkelingen finan cieel ten laste van de kijkers worden gebracht. Wanneer het college geen formele middelen ten dienste staan, welke weg wenst het dan te bewandelen. 3. Bij de overdracht van de aande len van de gemeente aan NUON Telekabel is overeengekomen dat de tarieven voor individuele aansluitingen tot 1 januari 1998 niet verder mogen stijgen dan het CBS-prijsindexcijfer voor gezinsconsumptie. Daar naast is overeengekomen dat de exploitatie en risico's van nieuwe diensten niet zullen worden afgewenteld op de norma le exploitatie van kabeltelevi sie. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat de deelneming in een sportkanaal ook als een nieuwe dienst moet worden aangemerkt. Wij zullen NUON Telekabel hou den aan deze contractsbepa lingen Leeuwarden, 13 mei 1997. Burgemeester en wethouders van Leeuwarden, burgemeester 2 Aanhangsel nr. 11 Antwoord van burgemeester en wethouders op schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad der gemeente Leeuwarden, ingediend door de fracties van de Nieuwe Leeuwarder Partij en het Christen Democratisch Appel Leeuwarden. Inleiding In december 1994 is naar aanleiding van de discussie rond het zgn. Veroni- caschip door de burgemeester toegezegd, dat op korte termijn de Horecanota zal worden herzien. In latere vergaderingen is regelmatig deze toezegging herhaald Via de bewonersbelangenvereniging De Oude Binnenstad en via de pers bereiken ons signalen rond de overlast van Zalen Schaaf, de overtredingen van de beheerders/eigenaren van Zalen Schaaf van de sluitingstijden en de weigering van de burgemeester hier tegen op te treden. Vragen 1. Hoe moeten wij de zinsnede in uw brief, kenmerk 416, aan Boonstra Rademakers lezen, waarin u op 4 juni 1996, ander half jaar later schrijft dat een werkgroep hiertoe onlangs van start is gegaan? 2. Acht u het, gezien de problema tiek, aanvaardbaar dat het schrijven van deze nota aan zienlijk is verlaat? Antwoorden 1en 2 De vertraging heeft zijn oorzaak gevonden in de overweging, dat het te ontwikkelen horecabeleid deel zou moeten uitmaken van het inte grale beleid ten behoeve van de Leeuwarder binnenstad. Immers, elk beleid met betrekking tot de hore ca heeft grote invloed op met name de binnenstad, in verband waarmee het bij nader inzien de voorkeur verdiende een nota over horecabe leid op te stellen in samenhang met de plannen daarvoor. De nieuwe Horecanota is nu zo ver gereed, dat deze kort na de zomervakantie aan de raad zal kunnen worden aangeboden Enkele specifieke voorstellen ge richt op beperking van overlast verband houdende met de horeca, heeft de raad in de afgelopen maanden reeds behandeld. 3. Bent u van mening dat het hore cabeleid, zoals dat thans for meel geldt, in de periode tot het vaststellen van de nieuwe nota gehandhaafd moet worden? Zo nee, waar laat u zich dan door leiden? Ja. Opgemerkt moet worden dat in individuele gevallen incidenteel van beleid kan worden afgeweken. Aan deze beleidsregels ligt een bijbehorende afwijkingsbevoegdheid ten grondslag. 1

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1997 | | pagina 20