r IoCOfe ecretaris Bent u voornemens gebruik te maken, c.q. heeft u reeds ge bruik gemaakt van uw bevoegd heid ontheffing te verlenen van de sluitingstijden voor het complex Zalen Schaaf? Zo ja, hoe luidt dit besluit en heeft u daarbij aanvullende voorwaarden gesteld en zo ja, hoe luiden dezen? Op grond van het overgangsrecht, zoals weergegeven in artikel 2.3.1.2, derde lid, van de Algeme ne plaatselijke verordening kan een exploitant de horecainrichting Breedstraat 48, 50 en 54, alsmede Sacramentstraat 16, 20, 22 en 24 tot 01.00 uur voor het publiek geopend hebben. Dit sluitingsuur wordt ook conse quent door de burgemeester gehand haafd. Road Productions B.V. kan van dit sluitingsuur maximaal vier keer ontheffing krijgen. Genoemde exploitante heeft tijdens overleg met de burgemeester gezegd deze ontheffingen niet te zullen aanvragen voor popconcerten, maar voor gezelligheidsavonden als per- soneelsavonden, e.d. In voorgaande gevallen, zoals bij het Veronicaschip, heeft u, gezien de maatschappelijke on rust, de Commissie voor Openba re Orde eerst om advies ge vraagd. Bent u bereid om in de vergadering van de Commissie voor Openbare Orde van 16 sep tember a.s. uw besluit ter ad visering voor te leggen? Dit mede gelet op de onrust die is ontstaan onder de buurtbewo ners. Zo nee, waarom niet? Aangezien er geen sprake is van een wijziging van de bestaande sluitingstijd heeft de burgemees ter geen aanleiding gezien deze zaak voor te leggen aan de Commis sie voor Openbare Orde. We attenderen er op dat deze kwes tie in september 1996 aan de orde is geweest in de Commissie Welzijn en zij het iets minder expliciet in de Commissie voor de Openbare Orde 6. In de Leeuwarder Courant van 9 september jl. wordt bericht dat de sluitingstijden in de ver koopovereenkomst zullen staan. Is dit juist? Neen. In de overeenkomst wordt geen melding gemaakt van de slui tingstijden 7. Is de koopakte nadat de raad haar goedkeuring hechtte aan de verkoop nog gewijzigd? Op 19 augustus 1996 heeft Road Productions B.V. met ons een nade re overeenkomst gesloten. Daarbij werd de vanaf 1 januari 1995 ver schuldigde rente verlaagd. Tevens verplichtte de vennootschap zich tegenover de gemeente om in samen spraak met de bewoners van panden in de naaste omgeving van het ver kochte zalencentrum en/of verte genwoordigende organisaties al het nodige te zullen doen om overlast door arriverende en vertrekkende bezoekers te voorkomen. 2 8. Wordt de overeenkomst tussen Road Productions B.V. en de gemeente Leeuwarden betreffende de verkoop van Zalen Schaaf volledig uitgevoerd? Zo nee, waar wordt geen uitvoering aan gegeven? 9. De gehele gang van zaken rond de verkoop van Zalen Schaaf verdient ons inziens geen schoonheidsprijs. Wij vinden dat een openbaar onderzoek naar de gang van zaken verhelderend en leerzaam kan zijn. Bent u bereid daartoe voorstellen te doen? Bij de akte van levering van 3 oktober 1996 is het zalencomplex Zalen Schaaf aan genoemde besloten vennootschap overgedragen. Road Productions B.V. heeft de daarvoor verschuldigde som aan de gemeente betaald. Gesteld kan worden dat aan de bepalingen in de zogenaamde "voorlopige koopakte" van 2 augus tus 1995 is voldaan. Hiertoe zien wij in het licht van vorenstaande geen aanleiding. Leeuwarden, 17 juni 1997. y 3

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1997 | | pagina 21