Aanhangsel nr. 12 Antwoord van burgemeester en wethouders op schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 37 le lid van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad der gemeente Leeuwarden, ingediend door J. Beers, namens de PAL/Groen Links fractie betreffende de opsporing van illegale prostituees. De gestelde vragen regarderen de burgemeester als zelfstandig orgaan bestuurs- Vragen Antwoorden Wil het college inzicht geven in het convenant zoals dat is gesloten tussen het Rijk en de korpsbeheerder over de aanwen ding van de extra capaciteit voor het vreemdelingentoezicht? De verantwoordelijkheid voor politie-onderzoeken in het kader van de Vreemdelingenwet is een verantwoordelijkheid van de Korps chef Politie Friesland. Er is se dert 7 oktober 1994 een convenant op basis waarvan het Ministerie van Justitie i.e. de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) jaar lijks werkafspraken maakt tussen de IND en de Korpschef Politie Friesland. Deze werkafspraken voor de periode 1 januari tot en met 31 december 1997 treft u als bijlage aan. De Politie Friesland heeft in totaal 6.8 fte. extra toegewezen gekregen ten behoeve van de hand having van het Vreemdelingentoe zicht, waarvan 2 fte. werden toe gewezen aan het district Midden Friesland. Deze extra personeels leden werden ingezet op het totale beleidster rein in het kader van de handha ving van de Vreemdelingenwetge ving 2. Is er sprake van druk om mensen Neen. zonder een geldige verblijfsti tel op te sporen teneinde "bud gettaire, dan wel andere conse quenties" voor het korps te voorkomen? 3. Is de burgemeester bereid zijn invloed in het driehoeksoverleg aan te wenden om -in afwachting van nieuwe wet en regelgeving- de snelle uitzetting van pros tituees zonder verblijfsvergun ning te voorkomen? De burgemeester kan daarop verder geen invloed uitoefenen, waarbij verwezen wordt naar het antwoord op vraag 1. Overigens ben ik wel bereid u informatie te verschaffen over de werkzaamheden van de Poli tie Midden Friesland met betrek king tot het onderhavige onder werp 1

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1997 | | pagina 22