Inhoudsopgave 2 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 3 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1 Bestuurlijke context 2 Partijen 3 Reikwijdte werkafspraken 4 Termijn van de werkafspraken 5 Algemeen kader 6 Rapportage 7 Bijstelling werkafspraak 8 Managementoverleg END-regiokorps 9 Geschillen Hoofdstuk 2 Landelijke aspecten met betrekking tot de uitvoering van het vreemdelingenbeleid 1 Prioriteiten en doelstellingen 2 Werkaanbod landelijk beleid 3 Kwaliteitseisen vreemdelingenzaken 4 Beschikbare middelen Hoofdstuk 3 Regionale aspecten met betrekking tot de uitvoering van het vreemdelingenbeleid 1 Prioriteiten en doelstellingen 2 Projecten intensivering vreemdelingentoezicht 3 Beschikbare middelen 4 Regionaal activiteitenplan 1997 Hoofdstuk 4 Ondertekening 1 Bestuurlijke context In punt 9 van het op 7 oktober 1994 ondertekende convenant tussen de Mimster van Binnenlandse Zaken, de Staatsecretaris van Justitie en de beheerder van het regionale politiekorps Friesland, is bepaald dat er nadere afspraken dienen te worden gemaakt tussen de END en de korpschef. 2 Partijen De werkafspraak wordt gemaakt tussen het Hoofd van het District Noord-Oost van de IND en de korpschef van de regiopolitie Friesland. De inhoud van de werkafspraak wordt meegedeeld aan het Hoofd van de END en aan de korpsbeheerder. 3 Reikwijdte werkafspraken De werkafspraken zijn de concrete uitwerking van de overeengekomen prioriteiten en verplichtingen, zoals vastgelegd in het bestuurlijke convenant intensivering vreemdelingentoezicht. Deze werkafspraken hebben derhalve betrekking op dat deel van de taakstelling van de korpsen wat voortvloeit uit de convenanten voor intensivering van het vreemdelingentoezicht. Omdat het in de werkafspraken gaat om een evenwichtige afweging tussen de prioriteiten vanuit het landelijke vreemdelingenbeleid en de vertaling daarvan naar het regionale beleid is een goed inzicht in het totale werkaanbod vreemdelingenzorg van de korpsen en de END vereist. Dit komt tot uitdrukking in hoofdstuk 3. Daarbij horen over en weer enkele concrete kwaliteitseisen met betrekking tot de uitvoering van de taakstelling vreemdelingenzorg geformuleerd. 4 Termijn van de werkafspraken Deze werkafspraken hebben betrekking op het jaar 1997. 5 Algemeen kader Naast de onder 1. genoemde convenanten vormen de door het Regionale College vastgestelde beleidsplannen het kader waarbinnen deze werkafspraak gemaakt wordt en geeft zij een nadere uitwerking van de beleidscategone vreemdelingenzaken toegespitst.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1997 | | pagina 24