6 Het totale werkaanbod verblijfsprocedures leidt voor de Vreemdelingendienst tot de volgende werkzaamheden: Aantal uitgereikte rapporten van gehoor Aantal uitgereikte beschikkingen Aantal verstrekte documenten 108 1897 (is totaal 1) 503 (is totaal 2) B Werkaanbod verwijderingen: Het aanbod aan openstaande zaken van de END leidt voor een deel tot afwijzende beschikkingen: Asiel le aanleg 356 procedures Asiel bezwaar 545 procedures Regulier le aanleg (END bevoegd) 185 procedures Regulier bezwaar 45 procedures Van de openstaande beroepszaken en voorlopige voorzieningen wordt een deel door de Vreemdelingenkamers afgewezen. Dit werkaanbod verwijderingen leidt voor de Vreemdelingendienst tot de volgende werkzaamheden: controle adres vertrek onder toezicht uitzettingen hierin zijn de volgende werkzaamheden begrepen: in bewaring stellingen laissez passer-aanvragen presentaties vervoer aantal ritten) Over de exacte aantallen zal nog nader overleg plaatsvinden en dit zal schriftelijk worden bevestigd. Het hierboven genoemde werkaanbod verwijderingen is een kwanutatieve prognose als middel om de door de vreemdelingendiensten uit te voeren werkzaamheden en de daarvoor benodigde capaciteit beter te kunnen plannen. De geprognoüseerde taakstelling verwijderingen is op zichzelf geen doel maar middel in de uitvoering van het vreemdelingenbeleid. Door de END worden kontaktpersonen aangewezen die vanuit het district de realisatie van de taakstelling verwijderingen volgen. De kontaktpersonen van de END communiceren rechtsstreeks met een daartoe door het regiokorps aangewezen kontaktpersoon. De kontaktpersonen communiceren zo vaak als nodig is doch minimaal lx per maand. 3 Kwaliteitseisen vreemdelingenzaken a. politiekorpsen Aan de uitvoering van het taakveld vreemdelingenzaken door de politiekorpsen worden de volgende nadere kwaliteitseisen gesteld: 1- De korpsen zien er op toe dat verblijfsaanvragen binnen de gestelde wettelijke termijnen worden afgedaan. 2. Beschikkingen -voor zover nog nodig-, aanzeggingen tot vertrek en verblijfsdocumenten worden direct na ontvangst, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen, aan betrokkene uitgereikt danwel aangezegd; 3. Van de uitreiking van de beschikking wordt de END, de COA danwel de gemeente, in het geval van decentrale opvang, direct in kennis gesteld; 4. De registratie van persoonsgegevens van vreemdelingen in VAS dient overeen te stemmen met de registratie in de GBA; b. IND Aan de uitvoering door de END wordt de volgende nadere kwaliteitseisen gesteld: 1- De END draagt zorg dat complete ingediende aanvragen op het reguliere terrein binnen drie maanden wordt behandeld. 2. Van beschikkingen wordt direct de politieregio geïnformeerd. 4 Beschikbare middelen Door de Staatssecretaris van Justitie is in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken voor de regio-politie Friesland ten behoeve van de Intensivering binnenlands Vreemdelingen Toezicht (TVX) een contingent extra middelen ter beschikking gesteld aan de korpsbeheerder ter grootte van 6 8 BVE. 5 Monitoring van het werkaanbod De realisatie van het verwachte werkaanbod zal door de END en de vreemdelingendiensten zorgvuldig worden gevolgd.Ontwikkelingen die de verwijdering van uitgeprocedeerde vreemdelingen beïnvloeden zullen direct op hun consequenties voor de geplande taakstelling worden beoordeeld.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1997 | | pagina 26