Hoofdstuk 3 Regionale prioriteiten in de beleidsuitvoering 1. Prioriteiten en doelstellingen 8 9 Op grond van de regionale beleidsdoelen, zijn de volgende doelstellingen geformuleerd op het taakveld vreemdelingenzorg: I Onderzoek vemchten gericht op het efficiënter uitvoeren van de toelaüngstaak; II Beschrijven van produkten en het verder ontwikkelen van normen en kengetallen voor het uitvoeren vreemdelingenzaken; EU Intensivering van het toezicht op vreemdelingen waarbij de landelijke prionteitsvolgorde zal worden gehanteerd; IV Verzorgen van voorlichting aan ovenge (politie) diensten mbt de uitvoering van de vreemdelingenwetgeving. 2. Projecten intensivering vreemdelingentoezicht Als concretisering voor de intensivering van het vreemdelingentoezicht zijn de volgende projecten gedefinieerd: -Illegale tewerkstelling; -Prop '94; -Criminaliteit onder vreemdelingen. 3. Beschikbare middelen Het volgende inputkader is vastgesteld voor het taakveld vreemdelingenzorg. I Toelating 13.900 uur op jaarbasis U Administratief toezicht: 8.200 uur op jaarbasis UI Actief operationeel toezicht (alléén uren vreemd.dnst.)'. 9.600 uur op jaarbasis Op grond van de opgestelde activiteiten plannen is met betrekking tot het IVT contingent de volgende middelen inzet gepland: Functie Schaal Aantal FTE Rechercheur Vreemdelingenzaken 8 6,8 4. Regionaal activiteitenplan uitgangspunten: Bij het opstellen van de activiteiten is als kader meegenomen: -Landelijke beleidsprioriteiten voor de intensivering van het vreemdelingentoezicht. De volgorde van de prioriteiten is als volgt: >verwijdenng van criminele vreemdelingen al dan met illegaal; >aanpak van vreemdelingen die de openbare orde verstoren of anderszins overlast veroorzaken; >verwijdenng van vreemdelingen aan wie verblijf met is toegestaan; >de aanpak van individuen en groepen die voordeel hebben bij illegaliteit van vreemdelingen; >de aanpak van vreemdelingen die bij onderzoeken of controles op grond van andere wetgeving in aanraking komen met de politie. -Regionale kaders voor vreemdelingenzaken regiopolitie Friesland; -Districtelijke beleids- en activiteiten-plannen 1997; -Convenant regiopolitie Friesland - Immigratie en Naturalisatiedienst. activiteiten 1997: -Onderzoek mbt efficiency toelatingstaak: er zal onderzocht worden of de toelaüngstaak binnen de districtelijke bureaus vreemdelingenzaken efficiënter kan worden uitgevoerd. In 1996 zijn er in totaal 14.560 loketafspraken met vreemdelingen gemaakt. Dit aantal wordt als hoog ervaren. Concreet zal worden onderzocht of schriftelijke correspondentie met de vreemdeling in de voorfase zal kunnen leiden tot een verlaging van het aantal loketafspraken. Er zal hierbij gebruik worden gemaakt van bevindingen van andere regiokorpsen. Direct meetbare resultaten worden hierbij voor 1997 nog met verwacht. Uitvoering van deze activiteit is een verantwoordelijkheid van de gezamenlijke groepschefs vreemdelingenzaken en de regionaal coördinator vreemdelingenzaken. -Produktbeschrijving: in 1997 zullen produkten worden beschreven aan de hand waarvan normen en kengetallen kunnen worden ontwikkeld. Deze activiteit zal in hoofdzaak worden "getrokken" door de regionaal coordinator vreemdelingen die daarbij ondersteuning zal zoeken van ovenge regio's en de landelijke taakorganisatie vreemdelingenzaken.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1997 | | pagina 27