10 Hoofdstuk 4 Ondertekening 11 -Interne voorlichting/instructie: er zal voorlichting (intern) worden gegeven over de taak en werkwijze van de vreemdelingendiensten anno 1997. Eveneens zullen er instructies t.b.v. collega's in de basiseenheden worden verzorgd. Deze activiteit is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de groepschefs vreemdelingenzaken. -Operationeel toezicht op vreemdelingen: o.a. d.m.v. werkplekcontroles in samenwerking met andere diensten (belasting, bedrijfsverenigingen e.d.) en individuele controles op vreemdelingen op basis van concrete aanwijzingen over illegaal verblijf. Toezicht vindt plaats op basis van distnctelijke activitei ten/werk plannen en de orgamsaue is een verantwoordelijkheid van de groepschefs vreem delingenzaken i.e. de basiseenheden. -Criminele vreemdelingen: er zal in 1997 wederom in een vroegtijdig stadium worden bekeken of criminele activiteiten van vreemdelingen moet/kan leiden tot verwijdering dan wel tot intrekking van de verblijfsvergunning. Hiertoe zal nauw contact worden onderhouden met onder meer de recherche. De verantwoordelijheid ligt bij de groepschefs vreemdelingenzaken i.e. de basiseenheden. -Prop '94: er zal uitvoering worden gegeven aan beslissingen van de END inzake achterstanden (asiel en regulier), toegespitst op verwijderingen. Doelstelling hierbij is het inlopen van achterstanden en het bijhouden van de normale instroom van werk. Uitvoering van deze activiteit is een verantwoordelijkheid van de groepschefs vreemdelingenzaken. -Optimaliseren/veranderingen VAS: in 1997 zal het VAS verder geoptimaliseerd worden. Dit gaat gepaard met een aantal veranderingen en uitbreidingen. Zo staat implementatie van de releases 96-1, 97-1 en 97-2 op het programma. Als gevolg van deze releases zullen gebruikers van het VAS geïnstrueerd moeten worden. Verder zal er een nieuwe formulierenmodule worden geïmplementeerd alsmede een Managements Informatie systeem. Een aantal van deze activiteiten worden landelijk aangestuurd. Regionale implementatie is een verantwoordelijnheid van de regionaal coördinator vreemdel ingenzaken -Afstemming/coördinatie vreemdelingenzaken: regionaal vindt afstemming plaats op zowel beleids- als uitvoenngsmveau. Op beleidsmveau wordt eens in de zes weken overleg gevoerd tussen de betreffende eenheidschefs van de districten, de portefeuillehouder vreemdelingezaken en de regionaal coördinator vreemdelingenzaken. Op uitvoerend niveau zal gemiddeld eens in de 3 weken worden overlegd door de groepschefs vreemdelingenzaken en de regionaal coördinator vreemdelingenzaken. Voorts is er periodiek overleg met de leidng van de END district Noord-Oost te Zwolle. Afstemming en coördinatie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van zowel distneten als de divisie algemene ondersteuning. Partijen, het Hoofd van het distnet Noord-Oost van de END en de korpschef van de regiopolitie Fnesland, hebben de voorliggende werkafspraken gemaakt voor 1997 en verklaren vanuit de onderscheiden verantwoordelijkheden in de bednjfsvoenng de realisaue te zullen waarborgen, -V Het districtshoofd van de END, De korpschef, datum i 2-ji/ ^12-, datum

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1997 | | pagina 28