Aanhangsel nr. 13 Antwoord van burgemeester en wethouders op schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad der gemeente Leeuwarden, ingediend door de heer A. Stoker, fractievoorzitter van de GPV/RPF/SGP inzake eventuele verontreiniging ter plaatse van de toekomstige busbaan langs de Mr. P.J. Troelstraweg Inleiding Al in een vroeg stadium heeft onze fractie aangegeven bezorgd te zijn over zorgvuldigheid rond de procedures voor de aanleg van de busbaan langs de Mr. P.J. Troelstraweg; ook hebben wij gewezen op de mogelijke financiële risico's wegens vervuilde grond aldaar aangetroffen. Wij hebben tijdens de commissiebehandeling reeds vastgesteld, dat er niets gedaan werd met hetgeen door ons werd aangedragen. Onder andere, omdat wij weinig vertrouwen hebben in een goede afwikkeling terzake hebben wij ook toen al negatief geadviseerd omtrent dit voorstel. Wethouder Timmermans heeft verklaard, dat wanneer enige partij, gemeente/provincie ook maar één cent minder zou bijdragen dan is toegezegd, het project niet zal doorgaan. Daarom leven bij ons de volgende vragen: Vragen 1. Waarom is er door Leeuwarden bij de provincie niet tijdig een verklaring van geen bezwaar gevraagd voor de wijziging van het bestemmingsplan, waardoor de aanleg van de baan mogelijk wordt? Antwoorden In het raadsvoorstel inzake het nemen van het betreffende voorbe- reidingsbesluit is reeds aangege ven, dat een dergelijk besluit de grondslag biedt om vrijstelling te kunnen verlenen van de geldende bestemmingsplannen, mits Gedepu teerde Staten vooraf verklaard hebben hiertegen geen bezwaar te hebben Nadat de raad op 17 maart jl. be doeld voorbereidingsbesluit had genomen - waardoor een vervolg van de procedure mogelijk werd - is het formulier voor het vragen van een verklaring van geen bezwaar ingevuld en zijn de verschillende bijlagen bij elkaar gezocht. De op 7 april 1997 gedateerde aanvraag is op 9 april daaraanvolgend - en naar onze mening tijdig - naar de provincie gestuurd. 1

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1997 | | pagina 29