Waarom is er niets gedaan met het door ons aangedragene, dat de standpuntbepaling van de provincie over de sanering van de aangetroffen vervuilde grond mogelijk tot een financiële tegenvaller bij de gemeente Leeuwarden zal leiden? Is zij met mij van mening dat dit on zorgvuldig is? Bij brief van 26 mei 1997 hebben Gedeputeerde Staten van Friesland opgemerkt, dat bij brief van 14 mei 1997 de Commissie van Overleg ons heeft laten weten dat zij in grote lijnen instemt met het voor het overleg ex artikel 10 BRO aan geboden ontwerp-bestemmingsplan "Corridor Leeuwarden-Stiens" (bus baan) maar dat zij daarbij wel heeft opgemerkt, dat zich in het plangebied - ter hoogte van de gemeentegrens - een ernstig geval van bodemverontreiniging voordoet Gedeputeerde Staten vervolgen dan met de opmerking, dat in de aan vraag ter verkrijging van de ver eiste verklaring van geen bezwaar - ten onrechte - geen aandacht is besteed aan deze bodemverontreini ging, maar dat zij ons alsnog in de gelegenheid stellen de benodig de aanvullende informatie met be trekking tot de problematiek van de bodemverontreiniging en de aanpak/oplossing daarvan te ver strekken. Wij willen in dit verband graag opmerken, dat bedoelde verontrei niging van begin af aan bekend is geweest en bij het maken van de plannen is meegenomen, ook wat het kostenaspect betreft, maar dat de sanering hiervan enigszins naar de toekomst is verschoven, omdat het een onderdeel van de tweede fase betreft (ten noorden van het Keegsdijkje)Naar aanleiding van genoemde brief hebben wij Gedepu teerde Staten bij brief van 16 juni 1997 laten weten, dat men inmiddels een exemplaar heeft ont vangen van het verkennend bodemon derzoek, dat is verricht ter plaatse van de Mr. P.J. Troelstra- weg in verband met de aanleg van de busbaan. In het in de brief opgenomen schema (een kopie van deze brief is bij dit aanhangsel gevoegd) hebben wij inzicht gege ven in de manier waarop de aang etroffen verontreinigingen worden aangepakt en hoe de eventuele kos ten gedekt zijn. Is, gelet op de uitspraak van wethouder Timmermans, het col lege met mij van mening dat wanneer de provincie ook maar voor een deel genoemde kosten op de gemeente afschuift het project niet moet doorgaan? Samenvattend (zie ook het slot van de brief) kan worden gesteld dat schone grond zonder beperkingen elders kan worden verwerkt. Licht verontreinigde grond, hergebrui- kerscategorie I, zal ter plaatse van de toekomstige Westergoweg worden hergebruikt Overige licht verontreinigde grond zal niet worden afgevoerd, maar in het werk worden hergebruikt In de hiervoor bedoelde gevallen zal van extra kosten geen sprake zijn. Ernstige verontreinigingen zullen in een nader onderzoek verder worden uitgewerktIndien uit nader bodemonderzoek blijkt dat er sprake is van een ernstig geval van bodemverontreiniging, dan zal conform de Wet bodembe scherming verder gehandeld worden. De extra kosten die voortvloeien uit de ernstige verontreinigingen worden gedekt binnen het project. Wethouder Timmermans heeft er tij dens de raadsvergadering van 17 maart jl. op gewezen in de betref fende commissievergadering te heb ben gezegd, dat als het zo zou zijn dat andere partijen hun bij drage in enigerlei vorm wensen te relativeren dan wel bij te stel len, dat er dan voor Leeuwarden geen aanleiding is om dat gat te vullen. Wel is het zo dat in de concept-overeenkomst inzake de aanleg van een busbaan c.a. (bin nenkort zullen wij u hieromtrent een voorstel doen toekomen) sprake is van een maximale financiële bijdrage van de kant van de pro vincie, stadsgewest en de gemeen ten Leeuwarderadeel en Ferwerdera- deelTegenvallers bij de aanleg van de busbaan - aldus het concept-convenant - zullen tijdig aan partijen worden meegedeeld. In overleg met alle betrokken partijen zal dan geza menlijk naar aanvullende middelen worden gezocht

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1997 | | pagina 30