4Is het college bereid bij dezen de raad te informeren over de voortgang van het project, financieel en anderszins? De verwachting is dat Gedeputeerde Staten op korte termijn een be slissing zullen nemen omtrent de afgifte van de reeds genoemde ver klaring van geen bezwaar, waarna een beslissing kan worden genomen op het verzoek om vrijstelling voor de aanleg van de busbaan c.a. Het project zal begin juli worden aanbesteed. Bij de behandeling binnenkort van het hiervoor bedoelde convenant zal nader inzicht worden verschaft in de financiële aspecten van (de voortgang van) het project. Leeuwarden, 1 juli 1997. Burgemeester en wethouders van Leeuwarden, burgemeester locCTse secretaris 4 kopie (inclusief bijlage) aan: - R. Landman (Bureau Bodemsanering, Provincie Friesland) - L. Kappert, J. Algra, R. Broersi - Bodemdossier: Troelstraweg (reconstructie/busbaan Stiens) Gedeputeerde Staten van Fryslan Afdeling Ruimtelijke Plannen Postbus 20120 8 900 HM Leeuwarden Aanleg busbaan langs Mr. P.J. Troelstraweg te Leeuwarden MO/97-41272/B1 7361 Milieu 058 - 233 82 15; J.A. Engels 1 16 juni 1997, verzonden: 1 6 JUrtl Oït Geacht college, Naar aanleiding van uw brief van 26 mei 1997 heeft u van mij een exemplaar van het rapport van het verkennend bodemonderzoek, dat is verricht ter plaatse van de Mr. P.J. Troelstraweg in verband met de aanleg van een busbaan, ontvangen Onderhavige brief dient ter vervanging van de brief welke bij dit rapport was gevoegd (ons kenmerk 7361, d.d. 30 mei 1997) In onderstaand schema geef ik u inzicht in de manier waarop de aangetroffen verontreinigingen worden aangepakt en hoe de eventuele kosten gedekt zijn. Verontreiniging MM27 (boringen 12, 13 en 14, tussen perceel 198 en Bilgaarderdijkje (oostzijde) Verontreinigingen met licht verhoogde gehaltes aan minerale olie en polycyclische aromaten in traject ca. 0,0-0,5 m-mv. Het betreft zandgrond dat ter plaatse kan worden verwerkt. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden. Verontreiniging t.p.v. boring 107; onder bestaande hoofdrijbaan t.p.v. perceel 186 (westzijde) Verontreiniging met licht verhoogde gehaltes aan minerale olie. Zandgrond kan ter plaatse in cunet worden verwerkt, grond kan ter plaatse in aanvulling bermen worden verwerkt. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden. Verontreiniging MM25 (boringen 67, 68, 69 en 71, tussen Kaegsdijkje en gemeentegrens) Yerontreimoincen met licht verhoogde gehaltes aan minerale olie m het traject 0,0-0,5 m-mv. Zandgrond kan ter plaatse in our.ec werden verwerkt. Hieraan zijn ceen extra kosten verbenden

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1997 | | pagina 31