Blad 2 7361 Verontreiniging t.p.v. boringen 20 t/m 20D; ter hoogte van Burmaniapark (oostzijde) Verontreiniging met sterk verhoogde gehaltes aan minerale olie en PAK in het traject 0,5-1,0 m-mv. Op basis van de analyseresultaten kan worden geconcludeerd dat het hier geen geval van ernstige bodemverontreiniging betreft (omvangscriterium)Dit zal in een nader bodemrapport verder onderbouwd worden. Daarin zal eveneens een SCG-beoordeling van de verontreinigde grond zijn opgenomen. De kosten van eventuele stort of reiniging worden gedekt binnen het project busbaan. Verontreiniging t.p.v. boringen 31 t/m 31D; ter hoogte van perceel 191 (westzijde) Verontreiniging met licht en sterk verhoogd gehalte aan PAK in het traject 0,0-0,5 m-mv. Op basis van de analyseresultaten kan worden geconcludeerd dat het hier geen geval van ernstige bodemverontreiniging betreft (omvangscriterium)Dit zal in een nader bodemrapport verder onderbouwd worden. Daarin zal eveneens een SCG-beoordeling van de verontreinigde grond zijn opgenomen De kosten van eventuele stort of reiniging worden gedekt binnen het project busbaan. Verontreiniging kruispunt nabij gemeentegrens (westzijde) Verontreiniging met stopverfresten e.d. Analytisch zijn lichte en sterk verhoogde gehaltes aan zware metalen, PAK, minerale olie en vluchtige aromaten aangetoond. Er zal een nader onderzoek uitgevoerd worden naar de omvang van deze verontreiniging. Daarbij zal eveneens een SCG-beoordeling plaatsvinden De kosten hiervan worden gedekt binnen het project busbaan. Perceel Troelstraweg 220 t/m 230 Hier heeft, in verband met het project busbaan en derhalve sloop- en bouwwerkzaamheden, een verkennend bodemonderzoek plaatsgevonden. Daarbij zijn in het grondwater sterk verhoogde gehaltes aan arseen en nikkel aangetroffen. Er zal een nader onderzoek plaatsvinden naar de omvang van deze verontreiniging. De plaats van de verontreiniging valt buiten het tracé van de busbaan Verontreiniging in sloot tussen perceel 191 en Keegsdijkje (westzijde) Verontreiniging van het slib met licht verhoogde gehaltes aan enkele zware metalen, PAK en minerale olie. Het slib zal worden ontgraven en afgevoerd naar een legale stortplaats voor verdere verwerking. De kosten hiervan werden gedekt binnen het project busbaan De verentreinigingssituatie zal in een nader bodemrapport verder worden uitgewerkt. Blad 3 7361 Verontreiniging in sloot ter hoogte van Bilgaarderdijkje (westzijde) Verontreiniging van het slib met licht verhoogde gehaltes aan lood, zink, minerale olie en een sterk verhoogd gehalte aan PAK. Door een wijziging van het tracé is deze sloot buiten de werkgrenzen van het project komen te liggen. De verontreinigingssituatie zal in een nader bodemrapport verder worden uitgewerkt Verontreiniging in sloot ter hoogte van Bilgaarderdijkje (oostzijde) Verontreiniging van het slib met licht verhoogd gehalte aan PAK. Het slib zal worden ontgraven en afgevoerd naar een legale stortplaats voor verdere verwerking. De kosten hiervan worden gedekt binnen het project busbaan. De verontreinigingssituatie zal in een nader bodemrapport verder worden uitgewerkt Grondwater In het grondwater zijn plaatselijk onder meer sterk verhoogde gehaltes aan arseen aangetroffen. Op basis van de beschikbare gegevens kan worden geconcludeerd dat de aangetoonde arseenverontreiniging van natuurlijke oorsprong is. Samenvattend Samenvattend kan het volgende worden gesteld: - schone grond kan zonder beperkingen elders worden verwerkt Hieraan zijn geen extra kosten verbonden. - licht verontreinigde grond, hergebruikscategorie I, zal ter plaatse van de toekomstige Westergoweg worden hergebruikt. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden. De afspraken die hieromtrent zijn gemaakt kunt u vinden in bijgevoegd besprekingsverslag (12 mei 1997)De heer D. Dijkstra (afdeling Toezicht Milieu, Provincie Friesland) heeft hiervan een exemplaar ontvangen (ons kenmerk 6897) - overige licht verontreinigde grond (toetsing streef- en interventiewaarden Wet Bodembescherming) zal niet worden afgevoerd maar in het werk worden hergebruiktHet betreft hier de lichte verontreinigingen ter plaatse van MM27, boring 107 en MM25 Hieraan zijn geen extra kosten verbonden. - ernstige verontreinigingen zullen in een nader onderzoek verder worden uitgewerkt. In het samen te stellen nader bodemrapport zal worden ingegaan op - verontreiniging t.p.v. beringen 20 t m 20D - verontreiniging t.p.v. beringen 3 1 t n 31D - verontreiniging kruispunt nabi- gemeentegrens 'westzijde; - verontreiniging sleten

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1997 | | pagina 32