Discussie Door aanwezigen wordt geconcludeerd dat de aanleg van de Westergoweg als een werk te beschouwen is volgens de genoemde definitie en dat het door de gemeente beoogde hergebruik in dat kader derhalve is toegestaan. De provincie wijst op de toepassingseisen die voor categorie I grond gelden, zoals: niet met de bodem vermengen verwijderingsplicht Daarnaast wordt geattendeerd op het feit dat per 1 juli 1998 bevoegdheden in dit kader overgaan van provincie naar gemeente (Bouwstoffen Besluit)De gemeente is er derhalve zelf ook bij gebaat een en ander zorgvuldig uit te voeren. Tenslotte vermeld de provincie dat ook toezicht op het werk een verantwoordelijkheid is van de gemeente zelf. Afspraken de provincie zal een meldingsformulier, voor toepassing van licht verontreinigde grond, toezenden. de gemeente zal, met behulp van dit meldingsformulier, een melding verrichten van het beoogde hergebruik, de hergebruikte grond zal ter plaatse van de Westergoweg in fasen worden afgewerkt Aanhangsel nr. 14 Antwoord van burgemeester en wethouders op schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad der gemeente Leeuwarden, ingediend door de heer G. Jacobse, namens de fractie van de Nieuwe Leeuwarder Partij betreffende het roken in openbare gebouwen en werkvertrekken. Inleiding Omdat de brief met de onderhavige vragen in het ongerede is geraakt, vindt de beantwoording thans plaats aan de hand van een kopie-exemplaar en heeft de beantwoording veel langer op zich laten wachten dan wenselijk is. Excuses hiervoor zijn zeker op zijn plaats. Vragen 1. Bent u van mening dat een rook verbod in openbare gebouwen en in werkruimtes uitgangspunt moet zijn? 2 Bent u met ons van mening dat roken slechts in een beperkte hoeveelheid ruimten kan worden toegestaan? 3 Bent u met ons van mening dat niet-rokers op geen enkele manier last mogen hebben van rokers? 4 Bent u bereid uw beleid met betrekking tot het roken nog eens helder uiteen te zetten, ook naar de medewerkers van gemeente en DSW 5. Wilt u ons een afschrift doen toekomen van uw instructies m.b.t. het roken in openbare gebouwen en tijdens het werk? 6 Heeft u voldoende middelen om uw gedragsregels rond roken af te dwingen indien dat nodig blijkt te zijn? Antwoorden Bij de gemeente Leeuwarden is sinds een aantal jaren een rookbeleid van kracht dat ruimschoots uit gaat boven hetgeen wettelijk verplicht is. In essentie komt dit beleid er op neer dat niet gerookt mag worden in ruimten waarin zich loketten bevinden (wat betreft het Stadskantoor in de Stadshal en de aansluitende open gangen)in wachtruimten (Sociale Zaken)in hallen, gangen en op trap pen, in liften, in vergaderzalen, in toiletten en in kantines (met uitzon dering van een als zodanig aangewezen deel)Voorts geldt voor werkver trekken het uitgangspunt dat als iemand aangeeft last van het roken te hebben, ook daar niet wordt gerookt. De afgelopen maanden heeft de dis cussie gespeeld of het mogelijk en wenselijk zou zijn om gemeentelijke gebouwen volledig rookvrij te ver klaren. De conclusie van die discus sie is dat het bestaande beleid toe reikend is om de overlast die niet- rokers van rokers ervaren te elimi neren. Dat zulks in de praktijk niet altijd het geval blijkt te zijn vindt zijn oorzaak niet in het beleid, maar in de handhaving daarvanIn de directieraad is onlangs besloten om dit najaar te starten met voorlich ting over de kwalijke effecten van roken op de gezondheid, voorlichting over de wettelijke maatregelen en het vigerend gemeentelijk beleid en strikt toezicht op de naleving van het beleid.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1997 | | pagina 34