Wij zullen de Commissie Bestuur en Middelen informeren over de uitvoe ring van die maatregelen. Leeuwarden, 12 augustus 1997. Burgemeester en wethouders van Leeuwarden, Aanhangsel nr. 15 Antwoord van burgemeester en wethouders op schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad der gemeente Leeuwarden, ingediend door mevrouw A. Dikken en de heer J. van Olffen, namens de Partij van de Arbeid-fractie naar aanleiding van de mededeling van de Stichting Zomerpodium om volgend jaar (1998) het Fries Straatfestival niet in Leeuwarden te laten plaatsvinden. Inleiding Bij brief van 26 juni 1997 heeft de Stichting Zomerpodium aangegeven dat zij niet voornemens is om volgend jaar (1998) in Leeuwarden het Fries Straatfestival te laten plaatsvinden. Op 29 november 1996 heeft de Stich ting uw college om een structurele financiering gevraagd, die noodzakelijk is voor het voortbestaan van het jaarlijkse Fries Straatfestival en Tün- lüden Op 15 januari 1997 heeft de stichting aangegeven dat zij voor 31 mei 1997 uitsluitsel wilde hebben over een overbruggingskrediet van f 20.000,- voor de tweede helft van 1997, welke noodzakelijk is om voorbereidingen te kun nen treffen voor het Straatfestival in 1998. Een reactie van uw college is tot op dit moment uitgebleven. Hierdoor ziet de stichting zich genoodzaakt om het Fries Straatfestival in 1998 niet in Leeuwarden te laten plaatsvinden en de mogelijkheden gaat onderzoeken om het festival in een andere stad te laten plaatsvinden. Dit kan en mag toch niet gebeuren! Het Fries Straatfestival trekt jaarlijks vele duizenden bezoekers en is van grote promotionele waarde voor Leeuwarden. Vragen: 1. Wat is de reden dat het col- 1. lege tot op dit moment nog geen reactie heeft gegeven? Wij bestrijden dat wij op de verzoe ken van de Stichting Zomerpodium geen reactie hebben gegeven. Weliswaar hebben wij niet op elk verzoek afzon derlijk schriftelijk gereageerd, maar wel hebben wij in nauwe samenwerking met de stichting naar de beste manier gezocht om de uitbouw van het festi val mogelijk te maken. Bij brief d.d. 2 mei 1997 (nr. 1686) hebben wij op advies van de Advies groep Cultuur aan de Stichting Zomer podium voor het Fries Straatfestival een meerjaren-subsidie (t/m het jaar 2000) toegekend ad f 11.440,-. In hetzelfde schrijven hebben wij de stichting medegedeeld voor 1997 een extra subsidie toe te kennen ad f 55.000,- (GSB-gelden)Onlangs nog hebben wij een bedrag ad f 2.000,- uitgetrokken voor Tünlüden. Reeds op 13 augustus 1996 heeft wet houder Van Ammers aan het bestuur van de stichting medegedeeld tijdens een bestuurlijk overleg (in reactie op 1

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1997 | | pagina 35