een brief d.d. 15 mei 1996) dat er vanuit het Fonds Cultuur geen moge lijkheden zijn om de structurele sub sidie substantieel te verhogen (een hogere structurele subsidie zou be slag leggen op het flexibele deel van het Fonds Cultuur, hetgeen de advies groep in het geheel niet voorstaat) Wel heeft de portefeuillehouder in dat gesprek aangegeven te willen kij ken naar incidentele verruiming van het budget. In 1996 heeft dit geleid tot incidentele extra bijdragen ad f 4.200,- (Fonds Cultuur) en f 5.000,- (convenantmiddelen bk)In 1996 werd derhalve t.b.v. het Straat festival een bedrag ad f 20.640,- toegekend, terwijl de stichting voor dat jaar in een subsidieverzoek (daterend van 28 november 1995) om een bedrag vroeg van f 2 0.000,-. Op 2 december 1996 zond de stichting ons het verzoek om een jaarlijkse bijdrage ad f 45.000,- vanaf 1997. In een vrijwel gelijkluidende brief aan de raadsfracties stelt de stichting dat windien het verzoek om f 45.000,- in 1997 gehonoreerd wordt, is gega randeerd dat in 1997 het Straatfesti val kan plaatsvinden en is bovendien een belangrijke voorwaarde geschapen voor een deugdelijke voorbereiding van een kwalitatief aantrekkelijker culturele zomer in 1998". Deze brief wordt gevolgd door een brief van de stichting d.d. 3 febru ari 1997, waarin verzocht wordt om voor de uitbouw van het festival van uit GSB-gelden extra middelen in te zetten. Dit subsidieverzoek omschreef twee mogelijke scenario's. Voor sce nario B (weliswaar minder acts en minder podia dan scenario A, maar uitgebreider en kwalitatief hoog staander dan voorgaande jaren) hebben wij een bedrag ad f 55.000,- extra (bovenop de f 11.44 0,- uit het Fonds Cultuur, inmiddels structureel) be schikbaar gesteld. Van de provinsje Fryslan en de gemeente samen ontving het Fries Straatfestival in 1997 aan subsidie in totaal f 96.440,- (waarvan f 66.440,- van Leeuwarden). Wij menen dan ook de organisatie van het festival in ruime mate tegemoet te zijn gekomen en voldoende voor waarden te hebben gecreëerd voor een bloeiend Fries Straatfestival. Uit de brief die de raadsfracties nu van de stichting hebben ontvangen blijkt echter dat de stichting daar enboven een overbruggingskrediet van f 2 0.000,- wil ontvangen voor de tweede helft van 1997. De stichting stelt dit reeds op 15 januari 1997 verzocht te hebben en daarbij een ul tieme datum voor antwoord te hebben genoemd: 31 mei 1997. Wij zijn hier over eerlijk gezegd tamelijk ver baasd. Sinds 15 januari van dit jaar hebben tal van ontwikkelingen hun beslag ge kregen, ontwikkelingen die, in onze optiek, voor de Stichting Zomerpodium in het geheel niet negatief zijn uit gepakt Van ambtelijke zijde is over deze ontwikkelingen veelvuldig contact ge weest met de organisatie van het fes tival. Ook na 31 mei jl. is (van amb telijke zijde) aan de stichting met enige regelmaat medegedeeld dat zon der concrete plannen van de stichting voor 1998, mede gelet op de door de Commissie Welzijn gedane uitspraken, niets in behandeling genomen kan wor den Tijdens de behandeling van ons voor stel voor subsidiëring van het Straatfestival in 1997 in de Commis sie Welzijn (maart 1997) heeft onder meer uw fractie met nadruk gesteld dat deze uitzetting van subsidie als een incident gezien moet worden. Uw fractie heeft aangegeven structureel een basissubsidie te willen verstrek ken, maar in de gelegenheid wilt zijn om jaarlijks, op basis van de plannen van de stichting, te beoordelen of deze stichting in aanmerking komt voor aanvullende subsidie. 2. Is het college bereid direct 2. in overleg met de Stichting Zomerpodium te treden? Uiteraard zijn wij bereid ons stand punt nogmaals toe te lichten in een gesprek met het bestuur van de stich ting. Wij zullen dit gesprek direct na het zomerreces plaats doen vinden. 3

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1997 | | pagina 36