3 Is het college bereid om in 3 afwachting van de Cultuurno ta, een tijdelijke, financi ële oplossing voor de Stich ting Zomerpodium te zoeken om hiermee Tünlüden en het Fries Straatfestival 1998 zeker te stellen? Wij zijn bereid een subsidieverzoek van normale strekking in behandeling te nemen. Een op 15 januari jl. mon deling gesteld ultimatum beschouwen wij niet als zodanig. Wij zijn niet bereid bij de besluit vorming over een dergelijk verzoek vooruit te lopen op hetgeen wij in het kader van de Nota Cultuur aan u voor zullen leggen. Overigens zij vermeld dat wij in de Nota Cultuur niet zullen afwijken van de uitgangspunten voor cultuurbeleid, opgesteld door de Adviesgroep Cultuur en door ons onderschreven in mei 1996. Het culturele en promotionele belang van festivals voor de stad on derkennen wij Het is ons streven om een aantal be staande, waardevolle activiteiten te versterken, teneinde deze op de cul turele landkaart van Nederland te zetten. Wij zullen hierin echter keu zes moeten maken en zullen dit doen in de te verschijnen Cultuurnota. Het ligt in de rede dat het Straat festival in de komende jaren aanvul lend gesubsidieerd zal worden uit de middelen Grote Stedenbeleid in het kader van het project Leeuwarden- Festivalstad. Wij zullen dit echter per jaar willen bekijken, afhankelijk van hoe het festival zich ontwikkelt en afhankelijk van de op de gemeente begroting beschikbare middelen. Een basis is gecreëerd met een meerjaren- subsidie vanuit het Fonds Cultuur. 4. Dit te doen door, voor de 4. periode juli 1997 t/m augus tus 1998 een eenmalig bedrag van f 45.000,- beschikbaar te stellen? Wij willen u erop attenderen dat van een tijdelijke financiële oplossing voor het Straatfestival en Tünlüden een sterke precedentwerking naar an dere organisaties uit zal gaan. Hoe wel wij het probleem van de continuï teit in de bedrijfsvoering van deze organisatie signaleren, weten wij te gelijkertijd dat dit bij veel meer organisaties speelt. De gemeentelijke middelen zijn echter beperkt en hier binnen zullen wij prioriteiten moeten stellen Vooralsnog zijn wij derhalve niet be reid een tijdelijke maatregel te treffen 4 5Dit bedrag te dekken uit het 5 resterende bedrag Fonds Cul tuur (stand per 24 april 1997 f 80.000,-)? Hoewel wij een incidentele oplossing niet voorstaan, willen wij nog even ingaan op de door u voorgestelde dek king uit het restant Fonds Cultuur. Dit is niet mogelijk, aangezien u heeft besloten deze gelden als ach- terwacht te gebruiken voor dekking van de matching cultuur-educatie- gelden, mocht u in later stadium de GSB-gelden op andere wijze willen in zetten. Daarnaast zal vanuit dit res tant nog een aantal niet afgerekende activiteiten moeten worden bekostigd. Leeuwarden, 19 augustus 1997 Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, 5

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1997 | | pagina 37