Aanhangsel nr. 16 Antwoord van burgemeester en wethouders op schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad der gemeente Leeuwarden, ingediend door raadslid G. Jacobse, van de fractie van de Nieuwe Leeuwarder Partij (NLP)inzake de studiereis betreffende de ontwikkeling van de Centrale. Vragen 1. Bent u met ons van mening dat, gezien ook het felle pleidooi van mevrouw Van Ammers om de status van GDV/PDV toe te kennen aan "De Centrale"het niet verstandig is geweest dat ze deze reis maakte op uitnodiging en onder begeleiding van de heer Kwint? 2Bent u met ons van mening dat daardoor naar buiten de indruk kan ontstaan, dat de voorkeur voor, en het toekomstig beleid rond "De Centrale" mede gebaseerd is op "goede onderlinge verhoudingen"? Antwoorden De uitnodiging van Kennemerland B.V. is vooraf besproken in het college. De eerst verantwoordelijke wethouder, mevrouw Van Ammers, heeft daarop met enkele betrokken medewerkers op gemeentelijke kosten deelgenomen aan deze werkexcursie met een delegatie van het bedrijf, dat na selectie en op basis van een reeds genomen raads besluit het gebied "De Centrale" zal ontwikkelen. Dat het hier gaat om een lid van het college die als porte feuillehouder het aan dat besluit ten grondslag liggende collegevoorstel voluit steunt en vervolgens mede uitvoert is in deze een niet rele vante bijkomstigheid. Gezien de kostenverdeling over beide partijen en het feit dat gemeente en project ontwikkelaar na het genomen raads besluit (met alle daarin vervat-te uitgangspunten over omvang, branche- ring, locatie, planologische aspecten e.d.) zijn gebonden om samen (maar op risico van Kennemerland B.V. als investerende marktpartij zonder gemeentelijke deelname) een goede uitvoering aan het genomen raadsbe sluit te geven, is een oriëntatie elders een adequate stap. Daarom achten wij de gemaakte excursie nuttig en passend. Gezien bovenstaande elementen (een genomen raadsbesluit met vaststaande uitgangspunten en daarmee een heldere keuze voor een bepaalde gebiedsont- wikkeling met een daarbij behorende eigenaar/ontwikkelaar) achten wij het gevaar van een door u geschetste 'indruk naar buiten' niet aanwezig en in ieder geval onterecht 1

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1997 | | pagina 38