daarin genoemde verboden over treden, dan wordt door de overkoe pelende organisatie forse boetes opgelegd. Bent u bereid voornoemde proble matiek zo spoedig mogelijk aan de orde te stellen in de Commissie Milieu en Stadsbeheer? De Commissie Bestuur en Middelen heeft in haar vergaderingen van 23 oktober 1996, 11 december 1996 en 19 maart 1997 uitvoerig over het exploitatievergunningenstelsel gesproken. De commissie heeft positief geadviseerd aan de raad, met dien verstande, dat het CDA en de NLP zich tegen het voorstel hebben uitgesproken. De raad heeft op 14 april 1997 besloten zonder hoofdelijke stem ming met het voorstel akkoord te gaan met de aantekening, dat de fracties van CDA, NLP en GVP/RPF/SGP tegen waren. Bij de discussie over het exploita tievergunningenstelsel is de onder vraag 2bedoelde problematiek slechts in algemene zin aan de orde geweest. Wij zijn bereid om in de eerstvolgende vergadering van de Commissie Bestuur en Middelen hierop terug te komen. Leeuwarden, 21 oktober 1997. Burgemeester en wethouders van Leeuwarden, burgemeester 4 Aanhangsel nr. 18 Antwoord van burgemeester en wethouders op schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad der gemeente Leeuwarden, ingediend door de heer G. Krol, fractievoorzitter van het CDA inzake Melkert Il-banen bij het bedrijf Phoenix aan de Weaze Inleiding In het Friesch Dagblad van zaterdag 27 september 1997 stond te lezen dat seksshop Phoenix aan de Weaze 2 Melkertbanen in dienst heeft. Phoenix is tevens het bedrijf dat naast een seksshop ook een pornobioscoop exploiteert aan de Weaze. Vorige week werd duidelijk dat de gemeente Leeuwarden met succes voor de Raad van State heeft gepleit voor het stoppen van het runnen van deze pornobioscoop omdat deze activiteit in strijd was en is met het geldende bestemmingsplan. Vandaar de navolgende vragen: Vragen 1. Hoe is het mogelijk dat de ene gemeentelijke dienst een porno bioscoop aan de Weaze bestrijdt, terwijl de andere gemeentelijke dienst 2 Melkert banen verleent aan een seksshop gevestigd in hetzelfde pand met dezelfde exploitant? Antwoorden Medio 1995 hebben wij toestemming gekregen om met inzet van loon kostensubsidies maximaal 3 00 banen te creëren in de marktsector. De banen kunnen met twee oogmerken worden ontwikkeld. Ten eerste om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om nieuwe werkgelegenheid te ontwikkelen. Ten tweede bieden de ontwikkelde banen aan langdurig werklozen de mogelijkheid om werkervaring op te doen. Phoenix is volgens de inschrijving bij de Kamer van Koophandel een bedrijf dat zich bezighoudt met de verkoop van lectuur en de verhuur van video1sDe betrokken Melkert II-banen zijn voor werkzaamheden ook binnen dit onderdeel toegewezen. Bij de toekenning van Melkert II- banen aan werkgevers wordt er geen nader onderzoek gedaan naar moge lijke illegale praktijken van de werkgever. De vraag is ook of dit mogelijk is. Kunnen we beschikken over alle informatie om er zeker van te zijn dat de betrokken werkgever op alle terreinen bona fide opereert. Dat is naar onze inschatting onmogelijk. In de zaak Phoenix zijn de Melkert Il-banen toegewezen voordat er een uit spraak was van de Raad van State in de bestemmingsplan-procedure aangespannen door de gemeente Leeuwarden

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1997 | | pagina 41