Zou ("enige") coördinatie b.v. van de directieraad en/of het college van B&W aangaande dit soort zaken niet verstandig en dringend gewenst zijn? Het enkele feit dat de gemeente Leeuwarden op een bepaald terrein een verschil van mening heeft met een werkgever of tegen deze een gerechtelijke procedure heeft lopen, is onvoldoende grond om de toewijzing van een Melkert II-baan te weigeren. Weigeren zou dan een verkeerd gebruik van bevoegdheden betekenen. Pas als door de rechter een uitspraak is gedaan, kan hier mee rekening worden gehouden bij de toewijzing van Melkert II- banen. Op dit moment wordt bij de toewijzing van Melkert Il-banen een dergelijke toetst niet toege past. Gezien de korte nog reste rende periode waarin Melkert II- banen ontwikkeld kunnen worden, namelijk tot eind 1997, achten wij het niet wenselijk om aanvullende toetsingscriteria te ontwikkelen. Nog bezien zal worden of bij de toekomstige ontwikkeling van werk ervaringsplaatsen in het kader van Wet inschakeling werkzoekenden een dergelijk toetsingscriterium wel opgenomen moet worden. Het CDA is van mening dat toe kenning van Melkertbanen ten behoeve van de seksindustrie onmogelijk zou moeten zijn. (Indirecte) Subsidiëring van de seksindustrie zou niet mogelijk moeten zijn. Bent u dat met ons eens? De subsidieregeling "experimenten met inzet van uitkeringsgelden" formuleert de nadere voorwaarden waaraan de Melkert Il-banen moeten voldoen om voor subsidiëring in aanmerking te komen. Daarnaast zijn door ons college in het Plan van Aanpak Experiment activering uitkeringsgelden aanvullende toetsingscriteria vastgesteld. De subsidieregeling en de aanvul lende gemeentelijke toetsings criteria voor Melkert II-banen kennen geen beperking naar soorten bedrijven alwaar de loonkosten subsidie ingezet kan worden. Ook het hier aan de orde zijnde type bedrijf komt voor subsidiëring in aanmerking, zolang de betrokken Melkert Il-banen maar voldoen aan de geformuleerde toetsingscrite ria 4. Zo ja, wilt u dan zo spoedig mogelijk de beide Melkert medewerkers werkzaam bij Phoenix aan de Weaze elders te werk stellen, niet zijnde een instelling die te maken heeft met de seksindustrie. 5. Zo neen, wilt u dan zo spoedig mogelijk de inzet van Melkert banen aan de orde stellen in de Commissie Economische en Sociale Zaken. Voor het ons zijn er geen gronden aanwezig om de subsidiecontracten met de werkgever te beëindigen, alleen omdat het om een seksshop gaat. Wel is aan de werkgever te verstaan gegeven dat hij zijn activiteiten op deze plaats moet beëindigen wegens strijd met het bestemmingsplan De periode waarin nog Melkert II- banen ontwikkeld kunnen worden, loopt tot eind 1997. Zoals gezegd achten wij het niet wenselijk om nu nog aanvullende toetsings criteria te ontwikkelen voor toe wijzing van Melkert II-banen. Wel zijn wij bereid om in het kader van de invoering van de Wet inschakeling werkzoekenden met de Commissie Economische en Sociale Zaken te discussiëren over de invoering van aanvullende toetsingscriteria Leeuwarden, 28 oktober 1997. Burgemeester en wethouders van Leeuwarden,

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1997 | | pagina 42