Aanhangsel nr. 19 Antwoord van burgemeester en wethouders op schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad der gemeente Leeuwarden, ingediend bij brief van 4 november 1997 door de heer J. van Olffen en mevrouw A. Dikken namens de PvdA-fractie inzake de uitvoering van het jongerenwerk in Leeuwarden. Inleiding De vragen van de hiervoor genoemde raadsleden worden ingeleid aldus "Toen er in 1994 gefuseerd werd door SWL en het JWL hebben we ons als PvdA fractie ingespannen om een sterke afdeling jongeren werk overeind te houden In de toenmalige discussie over de taak en functie van de nieuwe welzijns organisatie hebben we onze vraagtekens gezet bij het toen al afgesloten contract. Onze zorg ging met name uit naar het stedelijk jongeren werk. Het college was toen van mening dat de voorgestelde formatieverdeling voldoende vertrouwen gaf in een behoorlijke uitvoering van deze taak. Nadien zijn er in de Commissie Welzijn diverse keren vragen gesteld en opmerkingen gemaakt over het functioneren van het jongerenwerk. Bij het afsluiten van het nieuwe contract met de HWL is er door onze fractie gevraagd naar een evaluatie van de werkzaamheden, die kon toen niet worden gegeven De huidige situatie is nu zo dat er op de Voorstreek geen activiteiten meer zijn en dat er in de wijken en buurten ook zo goed als niets meer gebeurd op het gebied van het jongerenwerk" Vragen 1Vindt het college dat er nog steeds voldaan wordt aan het contract dat is afgesloten met de Stichting Hulp en Welzijn Leeuwarden? Antwoorden Wij zijn van mening dat het subsi diecontract dat met HWL is afge sloten, de neerslag is van wat er in de gemeenteraad indertijd be sloten is ten aanzien van de te financieren taken. In het wel zijnswerk zijn forse bezuinigingen doorgevoerd. De welzijnsinstel- ling, nu HWL, heeft daarvan een aanzienlijk deel voor de kiezen gekregen. Dat heeft geleid tot bovenvermelde te financieren ta ken, geaccordeerd door de gemeen teraad. Het subsidiecontract 1996/1997 is een overeenkomst waarin de taken die HWL uitvoert in de aangegeven periode zijn vastgelegd. Het uitvoeren van jongerenwerk, zowel stedelijk als op buurt- en wijkniveau, is een van de 7 taken. Er zijn problemen ontstaan in de uitvoering van het jongerenwerk. Wat de uitvoering van de overige taken betreft zijn er volgens onze informatie geen problemen geconstateerd. 1

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1997 | | pagina 43