Gemeente |eeuwarden Welzijn Oldehoofsterkeikhof 2 Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden Telefoon 058 233 88 33 Het bestuur van de Stichting Hulp en Welzijn Leeuwarden Postbus 1814 8 901 CC LEEUWARDEN Kopie: Weth. De Jong Secr. Cie Welzijn Onderwerp Uitvoering jongerenwerk Uw kenmerk Ons kenmerk Afdeling Doorldesnummer Bijlagen Datum 15489 JM/BSK Samenlevingszaken en Cultuur (058) 233 84 99 J. Michorius 28 november 1997, verzonden: - 3 DEC. 1997 Geacht bestuur, Telefax 058 2153949 jn antwoord op de brief van uw directeur d.d. 15 oktober Telex 46532 ji. inzake de bezetting van het jongerencentrum aan de Postbank 1216417 Voorstreek, naar aanleiding van overleg met uw directeur op Friesland Bank 29.83.05.933 20 oktober jl., alsmede naar aanleiding van bestuurlijk overleg op 7 november jl., berichten wij als volgt. Wij hebben kennis genomen van het feit dat het pand Voorstreek door jongeren is bezet, dat deze bezetting inmiddels is opgeheven op 17 oktober jl. en dat u het pand voor onbepaalde tijd heeft gesloten onder gelijktijdige verplaatsing van een aantal activiteiten voor jongeren naar elders in de stad. Ons is duidelijk geworden dat u een standpunt van het gemeentebestuur verwacht inzake het uitvoeren van jongerenwerk voor zover dat in het met u gesloten subsidie contract is vastgelegd. Feitelijk geeft u daarmee aan het lopende subsidiecontract op het punt jongerenwerk onder de huidige condities anders te willen invullen dan tot nog toe Zoals u zult begrijpen mengen wij ons niet in interne aangelegenheden die tot de verantwoordelijkheid van uw bestuur horen en die klaarblijkelijk voor een groep jongeren aanleiding hebben gevormd tot de bezetting van het pand Voorstreek. Wij gaan ervan uit dat u passende oplos singen vindt voor de ontstane problemen. Wat ons betreft kunnen wij onder de gegeven omstandigheden en het belang dat gehecht moet worden aan stedelijke jongerenproblematiek - door ons bij het vaststellen van het Grote Stedenbeleid-actieplan Jeugd en Veiligheid 1998 nog eens bevestigd - vooralsnog het verschuiven van de inzet jongerenwerk naar stedelijke inzet in het jongerencentrum Sjoch dizze stêd; sjoch wit der rünom birt - It ïlde spegelet him yn wit de takomst hit Piter Terpstra 5

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1997 | | pagina 45