loco INGEKUMtN 0 1 ÜtC. 199/ Blad 2 15489 JM/BSK Voorstreek billijken. Wat ons betreft zal dit gegeven ook betrokken worden bij de contractbesprekingen voor 1998. Wel brengen wij onder uw aandacht dat over het subsidie contract 1998 nog nadrukkelijk met de Commissie Welzijn zal worden gesproken. Wij gaan er op grond van vorenstaande vanuit dat het jongerencentrum Voorstreek op korte termijn weer voor jongerenactiviteiten zal zijn geopend. Een afschrift van deze brief zullen wij aan de leden van de Raadsadviescommissie Welzijn doen toekomen. Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Leeuwarden, burgemeester secretaris \or.o 2 Aanhangsel nr. 20 Antwoord van burgemeester en wethouders op schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad der gemeente Leeuwarden, ingediend door de heer Brok namens de WD-fractie inzake teruggave provinciale leges. Inleiding De WD-fractie heeft kennis genomen van het arrest van de Hoge Raad, d.d. 11 juni 1997, inzake een geschil tussen de gemeente 1s-Gravenhage en de provincie Zuid-Holland betreffende de rechtmatigheid van legesheffing met betrekking tot verklaringen van geen bezwaar op grond van artikel 19 WRO. In het arrest is de gemeente in het gelijk gesteld. Vragen Antwoorden 1Heeft de gemeente Leeuwarden in het verleden dergelijke leges aan de provincie afgedragen? Ja. 2Deelt u de mening van de Leeuwarder WD-fractie dat het arrest jurisprudentie geeft voor vergelijkbare zaken tussen de gemeente Leeuwarden en de provincie Fryslan? Ja. Heeft de gemeente in het verleden getwijfeld aan de rechtmatigheid van de legesheffing m.b.t. verklaringen van geen bezwaar op grond van artikel 19 WRO en zo ja, heeft de gemeente hierover een bezwaarschrift bij de provincie ingediend? Nadat in algemene zin publiciteit is gegeven aan het op 12 april 1995 gewezen Arrest van het Rechtshof te 1 s- Gravenhage (eind 1995) heeft ons college zowel in algemene zin als per geval nadien tegen de legesheffing inzake een verklaring van geen bezwaar een bezwaarschrift ingediend bij Gedeputeerde Staten van Friesland. 4Wat is het aantal leges en wat is het totaalbedrag van de leges dat de gemeente Leeuwarden over de jaren 1995, 1996 en 1997 aan de provincie heeft afgedragen? In 1995 aantal legesheffingen In 1996 idem In 1997 idem 24 ad f 12.531,- 19 ad f 9.602,01 14 ad f 8.099,- 5. Zijn de kosten van de leges in Ja. aangegeven jaren doorberekend aan burgers en/of rechtspersonen? 1

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1997 | | pagina 46