6. Zo ja, is het college bereid Ten dele. De provincie heeft ons bij deze onverschuldigde heffingen brief van 4 november 1997 bericht, dat aan belanghebbenden te alleen restitutie zal plaatsvinden van restitueren? de ten onrechte van de gemeente geheven leges over de jaren 1996 en 1997. Dit houdt verband met het feit begin 1996 een aanvang is gemaakt met het indienen van bezwaarschriften. Deze zijn vanaf dat moment gegrond verklaard, zodat de provincie ook alleen die niet- verschuldigde leges aan de gemeente restitueertAlhoewel de gemeente niet verplicht is restitutie te doen aan de desbetreffende aanvragers om bouwvergunning, omdat de aan hen gerichte gemeentelijke legesbeschikkingen in rechte onherroepelijk zijn geworden, menen wij dat, aangezien de gemeente de provinciale leges in gelijke zin heeft doorberekend, het volstrekt redelijk is om deze bedragen eveneens te restitueren. De uitvoering hiervan is ter hand genomen. Wij tekenen hierbij aan, dat geen legesretitutie kan plaatsvinden inzake heffingen voor de jaren gelegen vóór 1996, omdat in die periode van gemeentewege geen bezwaar bij de provincie is aangetekend en ook aanvragers om bouwvergunning in 1995 geen bezwaarschrift bij ons tegen de legesheffing hebben ingediend, zodat deze beschikkingen in recht onherroepelijk zijn geworden. Leeuwarden, 16 december 1997. Burgemeester en wethouders van Leeuwarden,

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1997 | | pagina 47