Uit het GSB actieplan werk en eco nomie blijkt dat 14% van het aan tal langdurig werklozen in Leeuwarden van niet-Nederlandse afkomst is. Uit voorgaande cijfers wordt opgemaakt, dat de positie van allochtone inwoners op de ar beidsmarkt relatief ongunstig is We stellen voor om het percentage van 14% langdurig werklozen te gebruiken om na te gaan of alloch tonen naar evenredigheid profite ren van de werkgelegenheidsinstru- menten 4a Is het college voornemens om specifieke activiteiten, pro jecten te ontwikkelen in het kader van het activerend arbeidsmarktbeleid om de toe gang van (jonge) allochtone mensen tot de arbeidsmarkt te versterken? Met de huidige gemeentelijke in strumenten worden de volgende re sultaten bereikt totaal aant.all. percentage iTWG 4 50 Banenp. 300 MII 100 MI 170 (zorg+gem. 45 33 4 24 10% 11% 4% 14% 4b Zo ja, is het college dan be reid om hierbij resultaatge richt en met behulp van streef cijfers te werken? Uitgangspunt isgemeente en arbeidsvoorziening streven ernaar dat allochtonen naar evenredigheid gebruik maken van alle beschikbare werkgelegenheidsiristrumentenDaar waar dat niet lukt wordt het be leid geïntensiveerd. Uit het voorgaande blijkt dat de score van M I banen in verhouding staat tot het percentage allochto nen. Allochtonen zijn echter voor al op Melkert-banen in de zorgsec tor en kinderopvang geplaatstIn de sector toezicht is hun aantal verhoudingsgewijs geringer. Ja, gelet op de ondervertegenwoor diging van allochtonen in de sec tor toezicht wordt momenteel in samenwerking met de Steunfunctie Friesland bezien of bij de werving van nieuwe kandidaten voor het Stadswachtenproject speciale aan dacht aan de doelgroep allochtonen kan worden besteed. Het aantal allochtonen op M II- banen is niet evenredig. 2 Om ook bij M II een meer evenredi ge verhouding te krijgen, heeft de gemeente met inzet van de inkoop middelen 1996 bij het RBA een pro ject ingekocht dat tot doel heeft in 1997 20 extra allochtone bij standsgerechtigden uit Leeuwarden op een Melkert II baan te plaat sen. i Leeuwarden, 28 januari 1997. Burgemeester en wethouders van Leeuwarden,

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1997 | | pagina 4