Aanhangsel nr. 3 Antwoord van burgemeester en wethouders op schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van het reglement van orde voor vergaderingen van de raad der gemeente Leeuwarden ingediend door de PAL/GroenLinks-fractie inzake de Koppelingswet, een wijzigingsvoorstel van de Vreemdelingenwet. "Begin september ontving de gemeenteraad de beantwoording van de vragen zoals die waren gesteld door de heer Roekiman namens de PAL/GroenLinks fractie. In grote lijnen komt uw antwoord er op neer dat u de zorgen van de heer Roekiman deelt, de wetsvorming wilt afwachten voor u zich een oordeel vormt en eventueel een protestbrief wilt sturen. De fractie van PAL/GroenLinks heeft hier met enige verbazing kennis van genomen. Naar onze mening heeft een protestbrief meer zin voordat tot finale besluitvorming is gekomen. Verder laat u het aan de fracties zich tot partijgenoten in de Tweede Kamer te wenden. Het gaat hier echter niet om partijpolitieke belangen, maar om gemeentelijke belangen: als gemeente worden wij belast met de uitvoering van deze wet. Onze ambtenaren zullen in een positie van opsporingsambtenaar geplaatst worden." Vragen In de achterliggende weken heeft de Tweede Kamer gedebatteerd over de Koppelingswet; heeft naar aanlei ding daarvan in het college nadere standpuntbepaling plaatsgevonden? Antwoorden Ja het college van b&w heeft uit voerig gesproken over het wetsvoor stel dat thans ter behandeling bij de Eerste Kamer ligt. Wij blijven echter op het standpunt staan dat de gemeente rijksbeleid volgt. Bij uw eerdere vragen hebben wij geant woord dat het hier gaat om een gewijzigd voorstel, dat een aantal verbeterpunten bevat, m.n. bij de omschrijving van de doelgroep en de reikwijdte van het wetsvoorstel. Het is de bedoeling dat de wet op 1 juli van dit jaar in werking treedt. Wij vragen ons wel af of dit haalbaar is. Er zal in elk ge val sprake moeten zijn van een rea listisch uitzettingsbeleid en een effectief terugkeerbeleid. Dat is rijksverantwoordelijkheid. Wij con stateren dat tot op dit moment er vaak sprake is van "administratieve verwijderingen." Tevens maken wij ons zorgen over de uitvoerbaarheid en de handhaafbaarheid van het kop pelingsprincipe 1

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1997 | | pagina 5