Aanhangsel nr. 4 bedoeld in artikel 37, eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad der gemeente Leeuwarden, ingediend door mevrouw Inberg en de heer Haitsma van de D66-fractie over de voorbereiding van de overdracht van Reiniging en Technisch Onderhoud aan eventuele partners, zoals Afvalsturing Friesland N.V. Vragen Antwoorden 1. Is het college met ons van mening dat tot nu toe de raadsadviescommissie Milieu en Stadsbeheer alleen is geïnformeerd over te houden: "voorbereidende besprekingen met partijen zoals bijv. Afvalsturing om tot een af gewogen advies te komen"? Zie nota nr. 17163, totaal plan van aanpak. Naast genoemde schriftelijke in formatie is de commissie door de portefeuillehouder en door de di recteur mondeling op de hoogte gehouden over de voortgang en onze verdere voornemens inzake de ver zelfstandiging en mogelijke over dracht van de sector RTO. De gele genheden waarbij dit gebeurde wa ren onder meer: oktober: informatiebijeenkomsten per fractie; 31.10.1996: besloten presentatie "Herstructurering Stadsbeheer - ontwikkeling van een strategische marketingvisie" 18.12.1996: collegevoornemen tot het opstellen van een intentiever klaring met kandidaatpartijen voor samenwerking/overname, i.e. Afval sturing en Rova 2. Is het college ook van me ning dat, volgens ditzelfde plan van aanpak, in januari 97 eerst een organisatie- voorstel Reiniging, Tech nisch Onderhoud te verwach ten viel, waarin de ontwik keling als aangesloten orga nisatie bij Afvalsturing uitgewerkt zou worden? Het organisatievoorstel is er een in de zin van het Sociaal Conve nant en betreft derhalve de inter ne sectorvorming (volgens de alge meen afgesproken indeling in teams)Naast het organogram be schrijft het organisatievoorstel, rekeninghoudende met de bevin dingen van het strategisch marke- tingonderzoek en de mogelijke toe komst, de taken van teams, de functies die daarin voorkomen en de benodigde formatie. Dit organisatie- en formatieplan zal een onderdeel vormen van het in ontwikkeling zijnde bedrijfs plan voor een verzelfstandigde organisatie. Zodra het concept is aangepast aan de opmerkingen van de onderdeelcommissie, wordt het u ter kennisneming toegezonden.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1997 | | pagina 7