Is het waar dat een inten tieverklaring is ondertekend en als dat zo is, wat is daarvan dan de status en de inhoud? Op welke wijze past deze verklaring in de proce dure van het totaalplan van aanpak? Ja, er is door ons een intentie verklaring ondertekend. De beteke nis ervan is, dat partijen vast leggen dat zij met elkaar binnen een bepaald tijdsbestek spreken over samenwerking op afvalgebied. Niet meer, maar ook niet minder. Inhoudelijke aspecten zijn in zo'n stadium nog niet aan de orde. Na dat het getekende exemplaar weer in ons bezit was, is u een kopie ter kennisname gestuurd. De inten tieverklaring is geen onderdeel van de procedure voor het totaal plan van aanpak. Had een eventuele intentie verklaring niet in een eer der stadium aan de raad dan wel de raadsadviescommissie moeten worden voorgelegd, aan de hand van een bestuurs-/onderhandelingsop dracht waarin de onderhande lingsruimte kon worden be paald? Een intentieovereenkomst, zoals in ons antwoord onder 3 is aangege ven, is nog geen beslisdocument of stuk waarin de samenwerkingsdoelen worden geformuleerd en de onder handelingsruimte wordt bepaald. Had deze onderhandelingop dracht niet onder andere de volgende elementen moeten bevatten: gewenste schaal grootte, kwaliteitsniveau, niveau afvalpreventie, toe komstige werkgelegenheid, bestuurlijke invloed gemeen te, onderzoek intenties eventuele partners? De werkelijke onderhandelingen over de overdracht van RTO zullen plaatsvinden onder door de raad te bepalen voorwaarden en condities. Deze vloeien voort uit het thans in ontwikkeling zijnde beslisdocu ment, waarin de in de vraagstel ling genoemde aspecten aan de orde komen. Volgens het totaalplan van aanpak zijn de "hoofdlijnen van de verzelfstandiging", i.e. het be slisdocument, in april in concept bekend. In de planning is voorzien dat de raad in zijn vergadering van 16 juni het definitieve be sluit tot verzelfstandiging neemt. De fase van werkelijke onderhande lingen start daarna. 6. Is het college bereid op korte termijn een discussie in de commissie Milieu en Stadsbeheer ten aanzien van de aspecten genoemd onder 5 te voeren? Wij stellen ons voor aan het al lereerste concept van het beslis document op 26 maart 1997 een werkconferentie te wijden. Voor de werkconferentie nodigen wij uit de Commissies voor Milieu en Stadsbe heer, Bestuur en Middelen, overige raadsleden en Directieraad. Leeuwarden, 11 maart 1997 burgemeester en wethouders van Leeuwarden, Burgemeester

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1997 | | pagina 8