ue\ Aanhangsel nr. 1 Antwoord van burgemeester en wethouders op schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad der gemeente Leeuwarden, ingediend door Roland Wijmenga, CDA- gemeenteraads fractie Inleiding: In de Leeuwarder Courant van 4 januari 2000 staat een artikel met de titel "Leeuwarder ijshal tussen hoop en vrees" Een aantal jaar geleden is de ijshal verzelfstandigd. Sindsdien hebben veel mensen gebruik gemaakt van de ijshal. De ijshal voorziet in een behoefte. Dankzij de inzet van veel vrijwilligers wordt de ijsbaan draaiende gehouden. Pogingen om meer inkomsten te verkrijgen' zijn eind vorig jaar gestrand. Met enige regelmaat staan er in de kranten berichten over de penibele situatie van de ijshal. In verband hiermee wil ik een aantal informatieve vragen stellen. Vragen Antwoorden In het artikel is sprake van contacten tussen gemeente en ijshalbestuurO.a. met betrekking tot vergroting van de ijshal te bekostigen uit verhuur van bij te bouwen kantoorruimten. Ook is de bouw van een sportcentrum met de gemeente besproken. Kunt u aangeven of de bericht geving in de media juist is en wat de eventuele uitkomsten van de gesprekken met het ijshalbestuur zijn? Het bestuur van de ijshal is de afgelopen jaren regelmatig in over leg met de gemeente getreden over plannen met betrekking tot de ijshal en de omgeving daarvan. Zo heeft het bestuur van de ijshal een idee ont wikkeld voor de bouw van een kantoorgebouw nabij de ijshal, met de bedoeling geld te genereren voor de exploitatie van de ijshal. Tevens zijn ideeën aan de orde gekomen een dergelijk gebouw (deels) ten dienste van commerciële sportactiviteiten te exploiteren. Op deze plannen heeft de gemeente gereageerd met als uit gangspunt, dat wordt meegewerkt aan een goede exploitatie van de ijshal, maar dat de ruimtelijke en bedrijfs matige ontwikkeling van de FEC- Cityzone en het FEC en WTC niet mogen worden gehinderd. Met het opstellen van het bestem mingsplan Westelijke stadsrand worden de contouren van het plano logisch beleid van de gemeente in dit deel van de stad nader bepaald. Daarbij wordt in publiekrechtelijke zin ook de positie van onder meer de ijshal vastgelegd. In het kader van een goede stedenbouwkundige ontwik keling van het gebied zien wij geen mogelijkheden voor het ontwikkelen van commerciële kantoor- of sportaccommodaties gerelateerd aan en nabij de ijshal.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 2000 | | pagina 1